NAV
bash javascript

.

Giới thiệu Bảo Kim API

Bảo Kim Payment Platform là một nền tảng thanh toán mở, Bảo Kim cung cấp đầy đủ các API cho phép user tích hợp giữa ứng dụng (web/app) của mình với Bảo Kim nhằm thực hiện việc nhận thanh toán đơn hàng, kiểm tra tài khoản, đối soát giao dịch, thực hiện giao dịch tự động, ...

Ví dụ user có thể thực hiện các tác vụ sau với Bảo Kim API

Phương thức bảo mật

Bảo mật Bảo Kim API sử dụng các phương thức sau đây

//PHP JWT example
require_once('vendor/autoload.php');
use \Firebase\JWT\JWT;

class BaoKimAPI {

  /* Bao Kim API key */
  const API_KEY = "x***";
  const API_SECRET = "y***";
  const TOKEN_EXPIRE = 60; //token expire time in seconds
  const ENCODE_ALG = 'HS256';

  private static $_jwt = null;

  /**
   * Refresh JWT
   */
  public static function refreshToken(){

    $tokenId  = base64_encode(mcrypt_create_iv(32));
    $issuedAt  = time();
    $notBefore = $issuedAt;
    $expire   = $notBefore + self::TOKEN_EXPIRE;

    /*
     * Payload data of the token
     */
    $data = [
        'iat' => $issuedAt,     // Issued at: time when the token was generated
        'jti' => $tokenId,     // Json Token Id: an unique identifier for the token
        'iss' => self::API_KEY,   // Issuer
        'nbf' => $notBefore,    // Not before
        'exp' => $expire,      // Expire
        'form_params' => [         // request body (dữ liệu post)
          //'a' => 'value a',
          //'b' => 'value b',
        ]
    ];

    /*
     * Encode the array to a JWT string.
     * Second parameter is the key to encode the token.
     *
     * The output string can be validated at http://jwt.io/
     */
    self::$_jwt = JWT::encode(
        $data,   //Data to be encoded in the JWT
        self::API_SECRET, // The signing key
        'HS256'   // Algorithm used to sign the token, see https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-jose-json-web-algorithms-40#section-3
    );

    return self::$_jwt;
  }

  /**
   * Get JWT
   */
  public static function getToken(){
    if(!self::$_jwt)
      self::refreshToken();

    try {
      JWT::decode(self::$_jwt, self::API_SECRET, array('HS256'));
    }catch(Exception $e){
      self::refreshToken();
    }

    return self::$_jwt;
  }
}

API endpoint

Bảo Kim API endpoint (đường dẫn đầy đủ gọi API) được xác định như sau:

Môi trường production (thật)

Môi trường sandbox (test)

Trong đó API_URI được mô tả trong phần tài liệu chi tiết của từng API

Môi trường Sandbox(test)

Bắt đầu ngay

Để bắt đầu sử dụng Bảo Kim API bạn chỉ cần thực hiện các bước hết sức đơn giản và nhanh chóng sau đây

Tích hợp thanh toán

Bảo Kim cung cấp quy trình và các API cho phép tích hợp thanh toán đơn hàng/sản phẩm từ các website/app thương mại điện tử/nội dung số... Nhằm phục vụ cho việc xử lý thanh toán khi khách hàng mua sắm trực tuyến một cách an toàn và tiện lợi.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn

Demo thanh toán với Bảo Kim

Click để xem trang Demo

Quy trình tích hợp cơ bản

Đây là quy trình tích hợp đơn giản và nhanh chóng nhất, tuy nhiên xin hãy tìm hiểu thêm về quy trình tích hợp Pro phía dưới với nhiều ưu điểm hơn để có lựa chọn phù hợp.

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Quy trình tích hợp cơ bản

Quy trình tích hợp Pro (nâng cao)

Về mặt kỹ thuật, điểm khác biệt duy nhất của tích hợp Pro so với tích hợp cơ bản là Web/App merchant sử dụng API Bank Payment Method List để load danh sách phương thức thanh toán và hiển thị trên giao diện của mình cho user chọn, sau đó gửi các tham số này cùng với đơn hàng sang Bảo Kim qua API Send Order

Ưu điểm chính của tích hợp Pro:

Nhược điểm:

Click để xem trang demo

Quy trình tích hợp Pro

Thanh toán qua Internet Banking

Về cơ bản, thanh toán qua Internet Banking chỉ là một phương thức thanh toán thuộc các quy trình tích hợp trên (basic/pro), web/app merchant có thể đơn giản là không cần xử lý gì thêm.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn đơn giản hơn cho khách hàng bằng cách hiển thị luôn thông tin tài khoản Internet Banking nhận tiền trên giao diện của mình thay vì phải redirect sang Bảo Kim, hãy xử lý theo quy trình rút ngắn dưới đây: Quy trình tích hợp thanh toán Internet Banking

Thanh toán sử dụng QRCode

Thanh toán QRCode là một phương thức thanh toán thuộc các quy trình tích hợp trên (basic/pro), khách hàng sử dụng APP ngân hàng để quest mã QR Bảo Kim trả về để thực hiện giao dịch, web/app merchant có thể không cần xử lý gì thêm.
Đối với tích hợp Pro nếu bạn muốn đơn giản hơn cho khách hàng bằng cách hiển thị hình ảnh QRCode trên giao diện của mình thay vì phải redirect sang Bảo Kim, hãy xử lý theo quy trình rút ngắn dưới đây: Quy trình tích hợp thanh toán QRCode

Thanh toán Trả góp

Thanh toán trả góp là một phương thức thanh toán thuộc các quy trình tích hợp trên (basic/pro), web/app merchant có thể đơn giản là không cần xử lý gì thêm.
Khách hàng trước khi thanh toán cần thêm một bước chọn Ngân hàng phát hành và thời hạn và trả góp (3/6/9/12 tháng), bạn hãy tham khảo quy trình dưới đây:
Quy trình thanh toán Trả góp

Thanh toán qua Tài Khoản Ảo

Function get virtual account
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['mrc_uuid'] = "MdJGucKrjcgl5BT3";
$payload['name'] = "Nguyen Van A";
$payload['mcr_id'] = "15";

$response = $client->request("POST", "https://dev-api.baokim.vn/payment/api/v4/create-virtual-account-payment’);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();
Data webhook
{
"order":{
"id":77782,
"user_id":1000005,
"mrc_order_id":"5f3e2a0fe5ef3",
"txn_id":104407,
"ref_no":null,
"deposit_id":1221771,
"merchant_id":10,
"total_amount":"100000.00",
"shipping_fee":"0.00",
"tax_fee":"0.00",
"mrc_fee":null,
"description":"Thanh to\u00e1n cho t\u00e0i kho\u1ea3n \u1ea3o 760014844106",
"items":null,
"url_success":null,
"url_cancel":null,
"url_detail":null,
"stat":"c",
"payment_version":"4.0",
"lang":"vi",
"bpm_id":301,
"accept_qrpay":1,
"accept_bank":1,
"accept_cc":1,
"accept_e_wallet":1,
"email":"1@bk.vn",
"name":"Dang Le Duc",
"webhooks":"http:\/\/localhost\/api\/bpn-listener",
"customer_name":"Nguy\u1ec5n Th\u00e0nh Nam",
"customer_email":null,
"customer_phone":null,
"customer_address":"1",
"created_at":"2020-08-20 14:46:02",
"updated_at":"2020-08-20 14:46:02"
},
"txn":{
"user_id":1000005,
"account_id":1001000079,
"deposit_id":1221771,
"amount":92000,
"freeze_amount":0,
"fee_amount":"0.00",
"fee_display":"0.00",
"description":"Thanh to\u00e1n cho \u0111\u01a1n h\u00e0ng 77782",
"bank_ref_no":null,
"ref_no":"PAY_1221771",
"stat":4,
"type":5,
"src_des":"1@bk.vn",
"updated_at":"2020-08-20 14:46:02",
"created_at":"2020-08-20 14:46:02",
"id":104407,
"mrc_order_id":"5f3e2a0fe5ef3",
"total_amount":"100000.00"
},
"sign":"ce74e15ef621bf3c90ad61cdeedb789dc664dc9ca95f87f6ea0ee1d0c890ba09"
}

Thanh toán qua tài khoản ảo là một phương thức thanh toán đơn giản.

Bước 1: Tạo tài khoản ảo cho user

Thanh toán sử dụng module Checkout

$line_items = [
  [
    'name' => 'Tên sản phẩm 1',
    'description' => 'Mô tả sản phẩm 1',
    'images' => ['https://example.com/image-item1.png'],
    'amount' => 500000,
    'currency' => 'vnd',
    'quantity' => 1,
  ],
  [
    'name' => 'Tên sản phẩm 2',
    'description' => 'Mô tả sản phẩm 2',
    'images' => ['https://example.com/image-item2.png'],
    'amount' => 100000,
    'currency' => 'vnd',
    'quantity' => 1,
  ],
];
//Set up API Key
BaoKimSDK\BaoKim::setKey(your_api_key, your_api_secret);
//create Session
try {
  $session = BaoKimSDK\Session::create([
    'payment_method_types'  => [1, 2, 3],
    'mrc_order_id'  => 'mrcOrderId_' . time(),
    'line_items' => [
      [
        'name' => 'Tên sản phẩm 1',
        'description' => 'Mô tả sản phẩm 1',
        'images' => [
          'https://example.com/image-item-1.png',
          'https://example.com/image-item-1-1.png'
        ],
        'amount' => 500000,
        'currency' => 'vnd',
        'quantity' => 1,
      ],
      [
        'name' => 'Tên sản phẩm 2',
        'description' => 'Mô tả sản phẩm 2',
        'images' => ['https://example.com/image-item-2.png'],
        'amount' => 100000,
        'currency' => 'vnd',
        'quantity' => 1,
      ],
      ],
        'success_url' => 'https://example.com/success',
        'cancel_url' => 'https://example.com/cancel',
        'webhook_url' => 'https://example.com/webhook',
        'customer_email' => 'example@gmail.com',
        'customer_phone' => '09********',
      ]
    ]
  ]);
  header('Location: ' . $session->payment_url);
  exit();
} catch(BaoKimSDK\Exceptions\BaoKimException $e) {
  error_log($e->getMessage());
}

Bước 1: Cài đặt thư viện

Bước 2: Tiến hành tích hợp

Đối với thanh toán một lần (One-time payment), tạo Session thanh toán với line_items. Line_items đại diện cho một danh sách các sản phẩm mà khách hàng đã chọn mua.

Line_items có dạng là 1 array, format như code mẫu bên phải.

$payment_method_types = [1, 2, 3];

payment_method_types là một array (1: Thanh toán ATM, 2: Thanh toán QRCode, 3: Thanh toán Visa)

Khi khách hàng thanh toán thành công đơn hàng của họ. Website sẽ chuyển hướng tới success_url, một trang trên website của bạn để thông báo tới khách hàng rằng đơn hàng của họ đã thành công

Khi khách hàng bấm huỷ thanh toán, Website sẽ chuyển hướng tới cancel_url. Thông thường, đây là trang trên trang web của bạn mà khách hàng đã xem trước khi chuyển hướng đến Checkout.

Tạo Session thanh toán


Tạo Session thanh toán sẽ trả về một $session bao gồm thông tin session được lưu bên phía Bảo Kim, và một payment_url. Bạn cần redirect trình duyệt tới payment_url để tiến hành thanh toán

Thư viện JS và Code nhúng

//Nhúng thư viện JS của Bảo Kim lên header của website
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.baokim.vn/public/uploads/checkout/baokim.css" />
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js"></script>
<script src="https://cdn.baokim.vn/public/uploads/checkout/baokim.js"></script>
//thêm đoạn code sau vào dưới form thanh toán với id là id form checkout.
<div class="btn btn-success" id="check_out"></div>
<script type="text/javascript">
  let baokim = new Baokim(
    'check_out', // id of css
    'WPaHwMXZoCiQ5bgKT0bP5MC05GmOiSG6', // key
    true, // is production
    { //order
      mrc_order_id: `my_order_id_${Math.random().toString(36).substring(2)}_${Date.now()}`,
      total_amount: 20000,
      payment_method_type: 'card',
      description: 'thanh toan dien thoai iphone xs max gia re',
      url_success: 'http://my-merchant.com/callback-success',
      url_detail: 'http://my-merchant.com/callback-cancel',
      webhook_url: 'http://php5.varnish.dev.baokim.vn/webhook-momo.php',
    },
    { // button config
      title: 'Thanh toán voi baokim',
      style: {
        background: '#fff'
      }
    });
  baokim.createBtn();
</script>

Trên trang thanh toán Merchant thêm đoạn code sau vào header của trang web và thay tham số tùy chỉnh theo code mẫu ở bên phải

Xác nhận kết quả thanh toán

Sau khi khách hàng thanh toán thành công, Bảo Kim sẽ gửi thông báo Webhook notification cho Web/App merchant, sau đó redirect trình duyệt khách hàng theo url_success trên order kèm dữ liệu. Web/App merchant có 2 cách để xác nhận kết quả thanh toán của đơn hàng:

Trong cả 2 cách trên, đơn hàng được coi là thanh toán thành công khi:

Webhook Notification

Webhook notification là cơ chế thông báo cho Web/App merchant khi đơn hàng được thanh toán thành công thông qua HTTP POST request
Làm sao để nhận thông báo webhook notification?

Webhook notification sẽ gửi bao nhiêu lần?

Mô tả dữ liệu trên webhook notification

Method: POST

Header: Content-Type: application/json

Body (xem dữ liệu mẫu bên phải)

{
...."order": {
........"id": 45458,
........"user_id": "1000005",
........"mrc_order_id": "mrc_1543306400", //Mã đơn hàng duy nhất do merchant tạo và gửi sang
........"txn_id": "100000000", //Mã giao dịch thanh toán cho đơn hàng
........"ref_no": "TRF_10000000",
........"deposit_id": null,
........"merchant_id": null,
........"total_amount": "100000.00",
........"shipping_fee": "0.00",
........"tax_fee": "0.00",
........"mrc_fee": null,
........"description": "thanh toan don hang 1543306400",
........"url_success": "https:\/\/vnexpress.net\/",
........"url_cancel": null,
........"url_detail": null,
........"stat": "c", //Trạng thái thanh toán đơn hàng: "p" - đang xử lý / "c" - "hoàn thành"
........"payment_version": "4.0",
........"lang": "vi",
........"bpm_id": 0,
........"accept_qrpay": 0,
........"created_at": "2018-11-27 08:13:22",
........"updated_at": "2018-11-27 08:13:22"
....}
...."txn": {
........"id": 100000000,
........"user_id": 1000005,
........"account_id": 1001000079,
........"opening_balance": "1111968443.45",
........"amount": "10000.00",
........"balance": "1111978443.45",
........"opening_freeze_balance": "562387181.18",
........"freeze_amount": "0.00",
........"freeze_balance": "562387181.18",
........"ref_no": "TRF_10000000",
........"bank_ref_no": "vcb_1543390288",
........"type": null,
........"stat": 4,
........"description": "ut nap tien 1@bk.vn",
........"fee_amount": "0.00",
........"is_processed": 1,
........"src_des": null,
........"created_at": "2018-11-28 07:31:28",
........"updated_at": "2018-11-28 07:31:28"
....}
...."sign": "hmac_hash_xxxyyyzzz" //hash sử dụng hmac với thuật toán sha256 ký lên dữ liệu gửi đi nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
}

Các bước kiểm tra và xử lý khi nhận được webhook notification

 1. Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu nhận được bằng cách kiểm tra tính chính xác của chữ ký sign như sau (Xem code mẫu PHP tab bên phải, dưới phần mô tả dữ liệu webhook):
  • Sử dụng giá trị secret trong cặp key/secret trong API Key của bạn
  • Sử dụng thuật toán hash_hmac với sha256, ký lên dữ liệu mà bạn nhận được (tất nhiên trừ trường $sign) => $yourSign
  • So sánh chữ ký mà bạn tạo ra ($yourSign) với chữ ký mà bạn nhận được ($sign), nếu không giống nhau => dữ liệu không toàn vẹn
//Xác minh signature trên webhook với PHP
//Decode dữ liệu webhook notification nhận được từ Bảo Kim
$jsonWebhookData = '{"order":{order data},"txn":{txn data},"sign":"baokim sign"}';
$webhookData = json_decode($jsonWebhookData, true);

//Get và remove trường sign ra khỏi dữ liệu
$baokimSign = $webhookData['sign'];
unset($webhookData['sign']);

//Chuyển dữ liệu đã remove sign về lại dạng json và sử dụng thuật toán hash sha256 để tạo signature với secret key
$signData = json_encode($webhookData);
$secret = "9623ac03057e433f95d86cf4f3bef5cc";
$mySign = hash_hmac('sha256', $signData, $secret);

//So sánh chữ ký bạn tạo ra với chữ ký bảo kim gửi sang, nếu khớp thì verify thành công
if($baokimSign == $mySign)
  echo "Signature is valid"
else
  echo "Signature is invalid"
 1. Kiểm tra trạng thái thanh toán đơn hàng, giao dịch thanh toán, số tiền thanh toán, hoàn thành đơn hàng

  • Kiểm tra trạng thái đơn hàng đã thanh toán ($order->stat == 'c' //completed). Với giao dịch thanh toán từ thẻ tín dụng, có thể có ngoại lệ là trạng thái 'r' (Reviewing, xem mô tả dưới)
  • Kiểm tra thông tin đơn hàng ($order) có đúng với thông tin đơn hàng trên web/app của bạn chưa
  • Nếu các bước kiểm tra trên cho kết quả hoàn toàn đúng, bạn có thể chắc chắn rằng đơn hàng đã được thanh toán và có thể hoàn thành đơn hàng
 2. Trả về chuỗi json có err_code = 0, vd {"err_code": "0", "message": "some message"} để Bảo Kim biết merchant đã nhận được thông báo và không tiếp tục gửi lại. Độ dài tối đa của dữ liệu trả về là 255 ký tự.

Dữ liệu trả về trên url_success

Nếu web/app merchant áp dụng xử lý kết quả thanh toán bằng cách 1 Webhook Notification, có thể bỏ qua việc xử lý dữ liệu trả về trên url_success và đơn giản là chỉ hiển thị trang thanh toán thành công cho khách hàng. Nếu không, hãy xác minh dữ liệu trả về trên url_success như sau.

Mô tả dữ liệu trên url_success

Name Description
id Request id (mã yêu cầu thanh toán Bảo Kim sinh ra)
mrc_order_id Mã đơn hàng duy nhất của merchant
txn_id Mã giao dịch thanh toán cho đơn hàng
total_amount Số tiền thanh toán đơn hàng
stat Trạng thái đơn hàng
created_at Thời gian ghi nhận đơn hàng
updated_at Thời gian ghi nhận thanh toán
checksum Chữ ký bảo mật dữ liệu (xem chi tiết dưới đây)

Checksum được ký lên tham số truyền trên url_success sử dụng thuật toán hash sha256, với khóa bảo mật là secret key trong API key của quý khách. Cách xác minh checksum trên url_success xin hãy xem các bước và code mẫu ở tab bên phải.

$urlSuccess = 'https://example.com/baokim/payment-success?your_param=your_value&txn_id=10000000&mrc_order_id=yourOrderId&total_amount=20000&updated_at=2019-07-20+09%3A36%3A18&checksum=17c5f89c132c814e5e4647f9eb8398fd3dc0621fe57d1662b72878ee513ad413';

//1. load array các tham số trên url_success,
// loại bỏ trường checksum cũng như các tham số của merchant (không do bảo kim truyền)
$parts = parse_url($urlSuccess);
parse_str($parts['query'], $query);
$checksum = $query['checksum'];
unset($query['checksum']);
unset($query['your_param']);

//2. sort array các tham số theo key
ksort($query);

//3. Tạo string dữ liệu để ký từ array tham số đã sắp xếp
// theo định dạng key1=value1&key2=value2&...
$signData = http_build_query($query);

//4. Tạo và so sánh checksum
$myChecksum = hash_hmac('sha256', http_build_query($query), $secretKey);
if($checksum == $myChecksum)
echo "Checksum is valid"
else
echo "Checksum is invalid"

Liên kết ví

Liên kết user của ứng dụng bên thứ 3 với ví Bảo Kim phục vụ quản lý số dư, thực hiện đầy đủ các giao dịch của một ví điện tử ngay trên app của bên thứ 3.

Liên kết User <=> Ví

Quy trình liên kết ví

Quy trình liên kết ví flow

Mô tả quy trình

 1. User click liên kết ví với Bảo Kim từ phía web của Merchant.
 2. Merchant hiển thị Form nhập SĐT cho User.
 3. User submit SĐT
 4. Merchant gọi API Gửi yêu cầu liên kết ví kèm theo ?jwt=***
  • Merchant sẽ nhận được response ticket
  • User sẽ nhận được OTP xác thực vào SĐT vừa gửi
 5. Merchant hiển thị Form nhập OTP
 6. User submit OTP
 7. Merchant gọi API Xác thực liên kết kèm theo ?jwt=***
  • Merchant sẽ nhận được response linked_code
 8. Merchant gọi API Xác thực linked_code kèm theo ?jwt=*** để xác thực linked_code
  • Merchant sẽ nhận được response user_id (id tài khoản User của Bảo Kim) và mã token (Token liên kết với ví Bảo Kim).
 9. Merchant lưu lại token tương ứng với user_id Bảo Kim.
 10. Kết thúc quy trình liên kết.
 11. Lưu ý: Jwt được generate theo cặp key/secret của Bảo Kim cấp riêng cho tính năng liên kết ví.

Quy trình huỷ liên kết ví

Quy trình huỷ liên kết ví flow

Mô tả quy trình

 1. User click huỷ liên kết ví với Bảo Kim từ phía web của Merchant.
 2. Merchant gọi API Gửi yêu cầu huỷ liên kết ví kèm theo ?jwt=*** và Headers: Wallet-Token = $token
  • Merchant sẽ nhận được response ticket
  • User sẽ nhận được OTP xác thực vào SĐT vừa gửi
 3. Merchant hiển thị Form nhập OTP
 4. User submit OTP
 5. Merchant gọi API Xác thực huỷ liên kết kèm theo ?jwt=*** và Headers: Wallet-Token = $token
  • Merchant sẽ nhận được response mrc_uuidbk_uuid
 6. Merchant xử lý xoá token tương ứng với bk_uuid Bảo Kim.
 7. Kết thúc quy trình liên kết.
 8. Lưu ý: Jwt được generate theo cặp key/secret của Bảo Kim cấp riêng cho tính năng liên kết ví.

  Demo liên kết ví Bảo Kim

  Click để xem trang Demo

Quy trình xác thực tài khoản

Quy trình xác thực tài khoản flow

Mô tả quy trình

 1. Merchant check level của User, yêu cầu xác thực đối với User có level = 1 hoặc bằng 3.
 2. User click xác thực tài khoản từ phía web của Merchant.
 3. Merchant gọi API Gửi yêu cầu xác thực tài khoản kèm theo ?jwt=*** và Headers: Wallet-Token = $token
  • Merchant sẽ nhận được ticket
 4. Merchant hiển thị Form upload ảnh mặt trước, mặt sau của CMND/CCCD và ảnh cá nhân chụp cùng với CMND/CCCD.
 5. User upload các ảnh cần thiết
 6. Merchant gọi API Xác nhận yêu cầu xác thực tài khoản kèm theo ?jwt=*** và Headers: Wallet-Token = $token
  • Merchant sẽ nhận được response thông tin user.
 7. Merchant hiển thị kết quả cho User.
 8. User nhận kết quả.
 9. Kết thúc quy trình liên kết.
 10. Lưu ý: Jwt được generate theo cặp key/secret của Bảo Kim cấp riêng cho tính năng liên kết ví.

  Demo liên kết ví Bảo Kim

  Click để xem trang Demo

Lưu thẻ ATM lên ví

Quy trình

Quy trình liên thẻ ATM flow

Mô tả quy trình

 1. User click tính năng liên kết thẻ ATM ngân hàng.
 2. Merchant gọi API Danh sách Phương thức thanh toán để lấy danh sách Ngân hàng, hiển thị danh sách cho User.
 3. User chọn Ngân hàng.
 4. Hiển thị màn hình xác nhận với các điều khoản.
 5. User click xác nhận.
 6. Merchant gọi API gửi yêu cầu liên kết thẻ.
  • Merchant sẽ nhận được $response trong đó có result, dataKey, napasKey.
 7. Merchant tạo đoạn HTML như cột bên phải và nhúng vào ứng dụng web/mobile để hiển thị form nhập thông tin thẻ.
  • Trong đó các tham số có giá trị như sau:
  • clientIP = $response->data->client_id
  • deviceId = $response->data->user_id
  • orderId = $response->data->order->id
  • dataKey = $response->data->dataKey
  • napasKey = $response->data->napasKey
  • apiOperation = $response->data->apiOperation
  • orderAmount = $response->data->order->amount
  • orderCurrency = $response->data->order->currency
  • orderReference = $response->data->order->reference
//Code Js nhúng vào ứng dụng Web/Mobile:
<form id="merchant-form" action="https://yourwebsite.com/post_back_url?merchantId=BAOKIMICE" method="POST"></form>
  <div id="napas-widget-container"></div>
  <script type="text/javascript" id="napas-widget-script" src="https://dps-staging.napas.com.vn/api/restjs/resources/js/napas.hostedform.min.js"
      merchantId="BAOKIMCE"
      clientIP="client_ip"
      deviceId="user_id"
      environment="MobileApp"
      cardScheme="AtmCard"
      enable3DSecure="false"
      orderId="order_id"
      dataKey="dataKey"
      napasKey="napasKey"
      apiOperation="PAY_WITH_RETURNED_TOKEN"
      orderAmount="10000"
      orderCurrency="VND"
      orderReference="reference"
      channel="6014"
      sourceOfFundsType="CARD"
      language="vi">
  </script>
 1. User nhập thông tin thẻ và Submit lên Bank.
  • Thông tin thẻ Test:
  • Xác thực trên trang Ngân hàng: 9704020000000016 - NGUYEN VAN A - 03/07
  • Xác thực trên trang Napas: 9704000000000018 - NGUYEN VAN A - 03/07
  • OTP là 'otp'.
  • Thẻ lỗi: 9704020000000018
 2. Sau khi thêm thẻ thành công, Website sẽ redirect về url Merchant truyền trên action ở mã code nhúng.
 3. Merchant hiển thị kết quả.
 4. User nhận kết quả.
 5. Kết thúc quy trình.

Huỷ liên kết thẻ ATM

Quy trình

Quy trình nạp tiền vào ví flow

Mô tả quy trình

 1. User chọn thẻ, bấm huỷ liên kết.
 2. Merchant gọi API Yêu cầu huỷ liên kết thẻ ATM.
  • User sẽ nhận được OTP về SĐT.
  • Merchant sẽ nhận được ticket.
 3. Merchant hiển thị Form submit OTP.
 4. User submit OTP.
 5. Merchant gọi API Xác thực yêu cầu huỷ liên kết thẻ ATM.
 6. Merchant hiển thị kết quả.
 7. User nhận kết quả.
 8. Kết thúc quy trình.

Nạp tiền vào ví

Quy trình

Quy trình nạp tiền vào ví flow

Mô tả quy trình

 1. User click tính năng nạp tiền vào ví.
 2. Merchant gọi API Danh sách Thẻ liên kết với query_params conn_type = 2 để lấy danh sách thẻ Ngân hàng của User đã liên kết, hiển thị danh sách cho User.
 3. User chọn Thẻ, nhập số tiền và Submit.
 4. Merchant gọi API Nạp tiền vào ví.
  • Merchant sẽ nhận được $response trong đó có result, dataKey, napasKey và các tham số cần thiết.
 5. Merchant tạo đoạn HTML như cột bên phải và nhúng vào ứng dụng web/mobile để hiển thị form nhập thông tin thẻ.
  • Trong đó các tham số có giá trị như sau:
  • clientIP = $response->data->client_id
  • deviceId = $response->data->user_id
  • orderId = $response->data->order->id
  • dataKey = $response->data->dataKey
  • napasKey = $response->data->napasKey
  • apiOperation = $response->data->apiOperation
  • orderAmount = $response->data->order->amount
  • orderCurrency = $response->data->order->currency
  • orderReference = $response->data->order_reference
//Code Js nhúng vào ứng dụng Web/Mobile:
<form id="merchant-form" action="https://yourwebsite.com/post_back_url?merchantId=BAOKIMICE" method="POST"></form>
<div id="napas-widget-container"></div>
<script type="text/javascript" id="napas-widget-script" src="https://dps-staging.napas.com.vn/api/restjs/resources/js/napas.hostedform.min.js"
    merchantId="BAOKIMCE"
    clientIP="client_ip"
    deviceId="user_id"
    environment="MobileApp"
    cardScheme="AtmCard"
    enable3DSecure="false"
    orderId="order_id"
    dataKey="dataKey"
    napasKey="napasKey"
    apiOperation="PAY_WITH_RETURNED_TOKEN"
    orderAmount="10000"
    orderCurrency="VND"
    orderReference="reference"
    channel="6014"
    sourceOfFundsType="CARD"
    language="vi">
</script>
 1. User nhập OTP xác nhận.
  • OTP là 'otp'.
 2. Sau khi thêm thẻ thành công, Website sẽ redirect về url Merchant truyền trên action ở mã code nhúng.
 3. Merchant hiển thị kết quả.
 4. User nhận kết quả.
 5. Kết thúc quy trình.

Chuyển tiền ví => ví

Quy trình

Quy trình chuyển tiền từ ví flow

Mô tả quy trình

 1. User chọn Chuyển tiền.
 2. Merchant hiển thị Form chuyển tiền.
 3. User nhập thông tin chuyển tiền (Người nhận/Số tiền/Mô tả) và Submit.
 4. Merchant gọi API Gửi yêu cầu chuyển tiền.
  • Merchant nhận được responseticket.
  • User sẽ nhận được mã OTP gửi về SĐT.
 5. Merchant hiển thị Form xác thực OTP.
 6. User nhập OTP và Submit.
 7. Merchant gọi API xác thực chuyển tiền.
  • Merchant nhận được response bao gồm transfer là thông tin chuyển tiền, txn là thông tin giao dịch của Bảo Kim.
 8. Merchant hiển thị Kết quả.
 9. User nhận kết quả.
 10. Kết thúc quy trình.

Rút tiền từ ví => bank

Quy trình

Quy trình rút tiền từ ví flow

Mô tả quy trình

 1. User chọn Rút tiền
 2. Merchant gọi API Danh sách Thẻ/Tài khoản nhận tiền để lấy danh sách thẻ/tài khoản Ngân hàng của User đã thêm, hiển thị danh sách cho User.
 3. User chọn thẻ/tài khoản, nhập số tiền và Submit.
 4. Merchant gọi API Yêu cầu rút tiền.
  • Merchant nhận được responseticket.
  • User sẽ nhận được mã OTP gửi về SĐT.
 5. Merchant hiển thị Form xác thực OTP.
 6. User nhập OTP và Submit.
 7. Merchant gọi API xác thực rút tiền.
  • Merchant nhận được response bao gồm withdrawal là thông tin lệnh rút tiền, txn là thông tin giao dịch của Bảo Kim.
 8. Merchant hiển thị Kết quả.
 9. User nhận kết quả.
 10. Kết thúc quy trình.

Thêm tài khoản nhận tiền

Quy trình thêm tài khoản nhận tiền

 1. User chọn thêm mới tài khoản nhận tiền. 2.Merchant gọi API danh sách Ngân hàng để lấy danh sách Ngân hàng Bảo Kim hỗ trợ.
  • Merchant nhận được response danh sách thông tin Ngân hàng.
 2. Merchant hiển thị danh sách Ngân hàng và Form nhập thông tin tài khoản nhận tiền.
 3. User chọn Ngân hàng, nhập thông tin tài khoản.
 4. Merchant gọi API thêm mới tài khoản Ngân hàng
  • Merchant nhận được response thông tin tài khoản Ngân hàng lưu tại Bảo Kim.
 5. Merchant hiển thị kết quả.
 6. User nhận kết quả.
 7. Kết thúc quy trình.

Thanh toán qua ví

Quy trình

Quy trình rút thanh toán qua ví flow

Mô tả quy trình

 1. User chọn Option thanh toán qua ví.
 2. Merchant gọi API gửi yêu cầu thanh toán qua ví
  • Merchant nhận được responseticket.
  • User nhận OTP gửi về SĐT
 3. Merchant hiển thị Form Nhập OTP.
 4. User nhập & submit OTP.
 5. Merchant gọi API xác thực OTP thanh toán từ ví
  • Merchant nhận được response bao gồm transfer, txnorder
 6. Merchant hiển thị kết quả dựa vào trạng thái order.
 7. User nhận kết quả.
 8. Kết thúc quy trình.

Thanh toán qua thẻ liên kết

Quy trình

Quy trình thanh toán qua thẻ liên kết flow

Mô tả quy trình

 1. User chọn Option Thanh toán bằng thẻ liên kết.
 2. Merchant gọi API Danh sách Thẻ liên kết với query_params conn_type = 2 để lấy danh sách thẻ Ngân hàng của User đã liên kết, hiển thị danh sách cho User.
 3. User chọn Thẻ, nhập số tiền và Submit.
 4. Merchant gọi API Gửi yêu cầu thanh toán từ thẻ Liên kết.
  • Merchant sẽ nhận được $response trong đó có result, dataKey, napasKey và các tham số cần thiết.
 5. Merchant tạo đoạn HTML như cột bên phải và nhúng vào ứng dụng web/mobile để hiển thị form nhập thông tin thẻ.
  • Trong đó các tham số có giá trị như sau:
  • clientIP = $response->data->client_id
  • deviceId = $response->data->user_id
  • orderId = $response->data->order->id
  • dataKey = $response->data->dataKey
  • napasKey = $response->data->napasKey
  • apiOperation = $response->data->apiOperation
  • orderAmount = $response->data->order->amount
  • orderCurrency = $response->data->order->currency
  • orderReference = $response->data->order_reference
//Code Js nhúng vào ứng dụng Web/Mobile:
<form id="merchant-form" action="https://yourwebsite.com/post_back_url?merchantId=BAOKIMICE" method="POST"></form>
<div id="napas-widget-container"></div>
<script type="text/javascript" id="napas-widget-script" src="https://dps-staging.napas.com.vn/api/restjs/resources/js/napas.hostedform.min.js"
    merchantId="BAOKIMCE"
    clientIP="client_ip"
    deviceId="user_id"
    environment="MobileApp"
    cardScheme="AtmCard"
    enable3DSecure="false"
    orderId="order_id"
    dataKey="dataKey"
    napasKey="napasKey"
    apiOperation="PAY_WITH_RETURNED_TOKEN"
    orderAmount="10000"
    orderCurrency="VND"
    orderReference="reference"
    channel="6014"
    sourceOfFundsType="CARD"
    language="vi">
</script>
 1. User nhập OTP xác nhận.
  • OTP là 'otp'.
 2. Sau khi thêm thẻ thành công, Website sẽ redirect về url Merchant truyền trên action ở mã code nhúng.
 3. Merchant kiểm tra kết quả đơn hàng bằng order_id nhận được ở bước 4, hiển thị kết quả.
 4. User nhận kết quả.
 5. Kết thúc quy trình.

  Bảng mã lỗi

  Hằng số/Const Mã /Code Mô tả/Description
  ERR_NONE 0 Thành công (không có lỗi)
  ERR_SYSTEM 1 Lỗi hệ thống
  ERR_VALIDATION 2 Lỗi validate dữ liệu/tham số
  ERR_OBJECT_NOT_FOUND 3 Lỗi không tìm thấy đối tượng (tài khoản/giao dịch/đơn hàng...)
  ERR_ACCOUNT_LOCKED 4 Lỗi tài khoản bị khóa
  ERR_UNAUTHORIZED 5 Lỗi không được phép thực hiện giao dịch (đăng nhập, xác thực 2FA lỗi)
  ERR_INVALID_AMOUNT 6 Lỗi số tiền giao dịch không chính xác
  ERR_DUPLICATED_ACTION 7 Lỗi giao dịch lặp (vd thanh toán 2 lần...)
  ERR_INTERNAL_SERVICE 8 Lỗi hệ thống nội bộ
  ERR_INSUFFICIENT_BALANCE 9 Lỗi số dư tài khoản không đủ thực hiện giao dịch
  ERR_EXCEED_MAX_DAILY_AMOUNT 10 Lỗi số tiền giao dịch vượt quá hạn mức ngày
  ERR_VERIFY_FAILED 11 Lỗi xác minh giao dịch
  ERR_CONFIG_FEE_NOT_FOUND 12 Lỗi cấu hình tính phí
  ERR_ACCOUNT_NOT_FOUND 13 Lỗi không tìm thấy tài khoản giao dịch
  ERR_AMOUNT_TOO_SMALL 14 Lỗi số tiền quá nhỏ so với hạn mức
  ERR_AMOUNT_TOO_BIG 15 Lỗi số tiền quá lớn so với hạn mức
  ERR_USER_NOT_VERIFIED 16 Lỗi user chưa xác thực tài khoản
  ERR_TRANSACTION_REFUNDED 18 Lỗi hoàn tiền lặp (khi thực hiện hoàn tiền)
  ERR_TRANSACTION_NOT_COMPLETE 17 Lỗi trạng thái giao dịch chưa hoàn thành
  ERR_BANK_ACCOUNT_EXISTED 19 Tài khoản Ngân hàng đã tồn tại trên hệ thống
  ERR_BANK_CARD_NOT_FOUND 20 Không tìm thấy thẻ Ngân hàng
  ERR_TRANSFER_ON_BANK 21 Lỗi chuyển tiền sang Thẻ ngân hàng
  ERR_BANK_ACCOUNT_NAME_NOT_MATCH 22 Tên Tài khoản ngân hàng không trùng với tên Ví
  ERR_BANK_ACCOUNT_NOT_FOUND 23 Không tìm thấy Tài khoản Ngân hàng
  ERR_OTHER 24 Lỗi khác (không xác định)
  ERR_REFUND_NOT_ALLOWED 25 Loại giao dịch không được hoàn tiền
  ERR_BANK_CARD_EXISTED 27 Thẻ Ngân hàng đã tồn tại trên hệ thống
  ERR_LINKED_USER_EXIST 47 Liên kết ví đã tồn tại
  ERR_MRC_NOT_FOUND 48 Không tìm thấy Merchant
  ERR_LINKED_CODE_INVALID 49 Mã xác thực liên kết không chính xác
  ERR_TICKET_FALSE 51 Ticket sai định dạng
  ERR_LINKED_TOKEN_INVALID 52 Token liên kết không hợp lệ
  ERR_LINKED_USER_VERIFIED 53 Liên kết đã được xác thực. Không thể thực hiện lại
  ERR_TICKET_EXPIRED 61 Ticket đã hết hạn. Vui lòng thực hiện lại
  ERR_LINKED_CODE_EXPIRED 62 Linked code đã hết hạn. Vui lòng thực hiện lại
  ERR_TOKEN_UNAUTHORIZATION 63 Token Unauthorization
  ERR_AUTHENTICATION_BANK_CARD 180 Lỗi xác thực thẻ

Get Postman Collection

Account API

Các API về tài khoản

Account detail

[API Get chi tiết thông tin tài khoản ví Bảo Kim của user]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/account/detail" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/account/detail",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/account/detail", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "id": 1001000079,
    "user_id": 1000005,
    "type": 1,
    "balance": "1110852443.45",
    "freeze_balance": "562387181.18",
    "stat": 0,
    "last_act_id": 27496,
    "created_at": "2010-04-22 07:18:50",
    "updated_at": "2018-07-02 00:28:59",
    "info": {
      "email": "example@gmail.com",
      "phone": "84912061996",
      "name": "BHD ABC",
      "type": 1,
      "stat": 1,
      "lvl": 1,
      "business_type": 1
    }
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/account/detail

Bank API

Bank List

Danh sách ngân hàng Bảo Kim hỗ trợ, Web/App merchant có thể sử dụng API này để hiển thị danh sách Ngân hàng trên ứng dụng của mình

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['lb_available'] = 'OT83rKyVcCzmcvvH';
$options['query']['offset'] = 'aSyOKSb4VMlIS5iJ';
$options['query']['limit'] = 'dDqrvNYAliJYeoNm';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": "thành công",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "id": "105",
      "name": "VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng",
      "short_name": "VPBank",
      "logo": "uploads\/banks\/vietcombank.png",
      "lb_available": 0
    },
    {
      "id": "87",
      "name": "Techcombank - Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam",
      "short_name": "Techcombank",
      "logo": "uploads\/banks\/techcombank.png",
      "lb_available": 0
    }
  ]
}

HTTP Request

GET api/v4/bank/list

Query Parameters

Parameter Status Description
lb_available optional Tìm theo danh sách ngân hàng hỗ trợ liên kết ví (1: hỗ trợ, 0: không hổ trợ)
offset optional Lấy bản ghi từ
limit optional Số bản ghi tối đa

Bank Account API

APIs for managing Bank Accounts

Danh sách Tài khoản Ngân hàng

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-account/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-account/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-account/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": [
    {
      "id": 982,
      "user_id": 1000005,
      "bank_id": 1,
      "holder": "Firzen Le",
      "number": "xxxx xxxx xxxx 1111",
      "branch": "Ha Noi",
      "province_id": 31,
      "is_default": 0,
      "is_active": 1,
      "verify_stat": "w",
      "verify_branch": "u",
      "description": null,
      "created_at": "2017-09-21 04:14:53",
      "updated_at": "2017-09-21 04:14:53"
    }
  ]
}

HTTP Request

GET api/v4/bank-account/list

API thêm mới tài khoản Ngân hàng

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-account/create"   -d "user_id"="13" \
  -d "bank_id"="11" \
  -d "holder"="Z9ZBCVjZewCLfv9C" \
  -d "number"="RJzG4wf4CKubCszE" \
  -d "branch"="fpFrWf6Ly1pED6DO" \
  -d "province_id"="susNzcNNxHpG9ylP" \
  -d "is_active"="18" \
  -d "description"="Cc4A2XoGQsVzsZi5" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-account/create",
  "method": "POST",
  "data": {
    "user_id": 13,
    "bank_id": 11,
    "holder": "Z9ZBCVjZewCLfv9C",
    "number": "RJzG4wf4CKubCszE",
    "branch": "fpFrWf6Ly1pED6DO",
    "province_id": "susNzcNNxHpG9ylP",
    "is_active": 18,
    "description": "Cc4A2XoGQsVzsZi5"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['user_id'] = "13";
$payload['bank_id'] = "11";
$payload['holder'] = "Z9ZBCVjZewCLfv9C";
$payload['number'] = "RJzG4wf4CKubCszE";
$payload['branch'] = "fpFrWf6Ly1pED6DO";
$payload['province_id'] = "susNzcNNxHpG9ylP";
$payload['is_active'] = "18";
$payload['description'] = "Cc4A2XoGQsVzsZi5";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-account/create", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "user_id": 1016006,
    "bank_id": "1",
    "holder": "Nguyen Van Dong",
    "number": "07110000216088",
    "branch": null,
    "province_id": null,
    "description": null,
    "is_active": "1",
    "updated_at": "2019-03-20 10:03:23",
    "created_at": "2019-03-20 10:03:23",
    "id": 990
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/bank-account/create

Body Parameters

Parameter Type Status Description
user_id integer required Mã tài khoản Bảo kim
bank_id integer required Mã ngân hàng
holder string required Chủ Tài khoản
number string required Số Tài khoản
branch string optional Chi nhánh
province_id string optional ID Tỉnh thành
is_active integer required Trạng thái verification
description string optional Ghi chú

Bank Card API

APIs for managing Bank Cards

Bank Card List

[List danh sách Thẻ Ngân hàng của user]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-card/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-card/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['conn_type'] = 'u1FxZjuEWrMZzrYP';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bank-card/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": [
    {
      "id": "ID thẻ, sử dụng khi thực hiện giao dịch nạp, rút về thẻ",
      "user_id": 1000005,
      "bank_id": 131,
      "deposit_bpm_id": 154,
      "withdraw_bpm_id": 155,
      "card_type": null,
      "owner_name": "Firzen Le",
      "short_name": null,
      "code": "số thẻ",
      "cvv_code": null,
      "token": null,
      "expiration_date": "12-12",
      "verification": 1,
      "alias": "ABBank - Ngân hàng An Bình - 2661",
      "created_at": "2017-08-30 09:15:55",
      "updated_at": "2017-08-30 09:16:24"
    }
  ]
}

HTTP Request

GET api/v4/bank-card/list

Query Parameters

Parameter Status Description
conn_type optional Loại thẻ (1: thẻ rút tiền, 2: thẻ liên kết)

Bank Payment API

Bank Payment Method List

Danh sách phương thức thanh toán từ các ngân hàng Bảo Kim hỗ trợ, Web/App merchant có thể sử dụng API này để hiển thị phương thức thanh toán trên ứng dụng của mình Danh sách này được phân loại theo trường "type" như sau:

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bpm/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bpm/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bpm/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 76,
  "data": [
    {
      "id": 9,
      "name": "Thẻ ATM DongA Bank",
      "bank_id": 82,
      "type": 1,
      "complete_time": "Ngay lập tức",
      "bank_name": "DongA Bank - Ngân hàng Đông Á",
      "bank_short_name": "DongA Bank",
      "bank_logo": "https:\/\/cdn.baokim.vn\/public\/uploads\/banks\/82.png"
    },
    {
      "id": 40,
      "name": "Thẻ ATM Vietinbank",
      "bank_id": 81,
      "type": 1,
      "complete_time": "ngay lập tức",
      "bank_name": "VietinBank - Ngân hàng Công Thương",
      "bank_short_name": "Vietin Bank",
      "bank_logo": "https:\/\/cdn.baokim.vn\/public\/uploads\/banks\/81.png"
    }
  ]
}

HTTP Request

GET api/v4/bpm/list

Fee API

Tính phí GD

Tính phí GD cho user

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/calculate-fee" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/calculate-fee",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['txn_type'] = 'P0QyePA917oNwIBe';
$options['query']['amount'] = 'iSePPpAI41XJDcmz';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/calculate-fee", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": "thành công",
  "count": 1,
  "data": {
    "fee_amount": 50000,
    "fee_payer": 1
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/txn/calculate-fee

Query Parameters

Parameter Status Description
txn_type required Loại GD
amount required Số tiền nạp (do mức phí có thể bị ảnh hưởng bởi số tiền nạp).

Tính phí thanh toán

[Tính toán mức phí ngân hàng theo phương thức và số tiền thanh toán]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bpm/calculate-fee" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bpm/calculate-fee",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['bpm_id'] = 'PQxn2M0elG5ITejg';
$options['query']['amount'] = 'H18ofWkqqsX1sbS0';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/bpm/calculate-fee", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "id": 8,
    "user_id": 1000005,
    "bpm_id": 128,
    "amount_from": "111.00",
    "amount_to": "1000000.00",
    "txn_type": 18,
    "conn_type": 0,
    "fix_fee": "1.00",
    "percent_fee": "1.00",
    "min_fee": "0.00",
    "max_fee": "0.00",
    "fee_currency_code": "USD",
    "active": 1,
    "created_at": null,
    "updated_at": "2019-01-23 03:42:16",
    "fee_amount": 5001
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/bpm/calculate-fee

Query Parameters

Parameter Status Description
bpm_id required ID phương thức thanh toán
amount required Số tiền nạp (do mức phí có thể bị ảnh hưởng bởi số tiền nạp)

Liên kết ví API

Link ATM Card

[API liên kết thẻ ngân hàng]

Headers: Wallet-Token : $token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/linked-atm-card"   -d "bpm_id"="17" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/linked-atm-card",
  "method": "POST",
  "data": {
    "bpm_id": 17
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['bpm_id'] = "17";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/linked-atm-card", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "apiOperation": "DATA_KEY",
    "order": {
      "amount": "10000",
      "currency": "VND",
      "id": "BK_1586849701",
      "reference": "CASHIN1330642"
    },
    "result": "SUCCESS",
    "dataKey": "cT0IN6xSIuqwRg5M8ZuyUVN\/G7fOpEz3TjPqZMvJn5Ydi+zqGS2T6B1XwpVKrh3+SzxyGchCv5lcjkQKfSJs27j3HcWwPqD5HGkecpEs87EoMg\/XUD2M3XWgQzM8P9dP6WKyR9EnoBhuPhkb5eCCiqqJxwZWxBa2rtKTw66nkxno3GzmrluzR1+KV5mUPyGZ7KHccptdkmDmIuqi4dPfUF\/xPtx99lANT1qDwYoDNcBt8Pnd22IxWOrxHTyEqTQBIbnDxjXIaX5RMuUXxMHk7MSeAMbRPSltDfG2mENewCORWCLXCCi1IB3hslN9buFpyevaBAa5o0UcTgS9EvGTcYeyCiW4EdelyN1hWeYOzNvZNTfCwzKdbDAuyRvxqC\/L0W8CGk4npgh60xPptfSRdDQ0W7xeJwNWptxGraO6fdEmhalXaPJjXK+br5tBWWBTea8\/RG7++XHuhe\/DfeJnMw==",
    "napasKey": "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArbP6iFl0Z9pDHv5ni\/fhl4ME6AfP16E5zmrHYftaBlcvq1bWRwk1TH23OrYQ6n6jEGIbmrVXzIM00lk723\/ZHtvbyZld8r5TcEh5M+h\/jIu3\/J9gqNYGTo9jLJ0DvRdSfzbDWJqPImPfcGJDRPTrEtckqmd8HvkU6J3MCPrg0IOGTYplUmw6DZ25g1SpBSb1CAWGqP36nqyxNZ4hNJ08agHQbRc\/ICHUb\/8+\/UjDETX96SYVn+GBKbrMM\/NcgiJV7UXbEmQ9OEiM3BbI5srhCOt0oYoCp0sJcpLcLbRlpdC7\/nV44KPty1rkZ32KlBufz3UVggXpHPz0k0yxYTvl\/wIDAQAB:MIICtTCCAZ0CBgFoko89+DANBgkqhkiG9w0BAQUFADAeMRwwGgYDVQQDExNUZXN0IENBIENlcnRpZmljYXRlMB4XDTE5MDEyODAzNDQ0N1oXDTE5MDEyOTAzNDQ0N1owHjEcMBoGA1UEAxMTVGVzdCBDQSBDZXJ0aWZpY2F0ZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK2z+ohZdGfaQx7+Z4v34ZeDBOgHz9ehOc5qx2H7WgZXL6tW1kcJNUx9tzq2EOp+oxBiG5q1V8yDNNJZO9t\/2R7b28mZXfK+U3BIeTPof4yLt\/yfYKjWBk6PYyydA70XUn82w1iajyJj33BiQ0T06xLXJKpnfB75FOidzAj64NCDhk2KZVJsOg2duYNUqQUm9QgFhqj9+p6ssTWeITSdPGoB0G0XPyAh1G\/\/Pv1IwxE1\/ekmFZ\/hgSm6zDPzXIIiVe1F2xJkPThIjNwWyObK4QjrdKGKAqdLCXKS3C20ZaXQu\/51eOCj7cta5Gd9ipQbn891FYIF6Rz89JNMsWE75f8CAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAFXK48p71S87EmrnCm5Yvv42Oxzh0B18\/q4jn891xS1abFRkW2jdCvpc3IUQL6gy+JFQcY2NSaLhIYgBafmcngiBFt4kkTqUuwSdIWudl3jYkO58SOYKdxW8jbXM5KwTujpb0gYBpf1u5828RmEq6YEog\/yx\/hYQOFQlfIBBZFNmUJ7U5TDCFL2wT5MqPg2cfb1DirveD3sLSIUc90IJM3eUXfzXqkwdrCKDZRSuV3TMHChi1IRio2fg7zesi9HliFueaekkvynnwXoG41LKaMSBMM\/Mdrb2tm29jVYnlYJ8Coj+dOjWhU2y83dFi5DGr8a3ftWOc+rEz2zlOUKRF7Q==",
    "user_id": 1000005,
    "client_ip": "118.70.233.72"
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/linked-atm-card

Body Parameters

Parameter Type Status Description
bpm_id integer required ID Phương thức thanh toán

Top Up Card

[API nạp tiền vào ví]

Headers: Wallet-Token : $token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/topup-wallet"   -d "amount"="17" \
  -d "card_id"="2" \
  -d "fee_amount"="9" \
  -d "bank_fee_amount"="4" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/topup-wallet",
  "method": "POST",
  "data": {
    "amount": 17,
    "card_id": 2,
    "fee_amount": 9,
    "bank_fee_amount": 4
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['amount'] = "17";
$payload['card_id'] = "2";
$payload['fee_amount'] = "9";
$payload['bank_fee_amount'] = "4";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/topup-wallet", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "apiOperation": "PURCHASE_OTP",
    "merchantId": "BAOKIMCE",
    "order": {
      "amount": "100550",
      "creationTime": "2020-04-14T16:04:19.589Z",
      "currency": "VND",
      "id": "ORD_BK_1586855062"
    },
    "response": {
      "acquirerCode": "11",
      "gatewayCode": "PENDING_FOR_OTP"
    },
    "result": "SUCCESS",
    "sourceOfFunds": {
      "provided": {
        "card": {
          "brand": "SML",
          "nameOnCard": "NGUYEN VAN A",
          "issueDate": "0307",
          "number": "970400xxxxxx0018",
          "scheme": "OTHERS"
        }
      },
      "type": "CARD"
    },
    "transaction": {
      "acquirer": {
        "id": "835640836",
        "transactionId": "835640836"
      },
      "amount": "100550",
      "currency": "VND",
      "id": "1205628",
      "type": "PAYMENT"
    },
    "version": "1",
    "channel": "1234",
    "dataKey": "cT0IN6xSIuqwRg5M8ZuyUVN\/G7fOpEz3TjPqZMvJn5Ydi+zqGS2T6B1XwpVKrh3+SzxyGchCv5lcjkQKfSJs2788Ogjmro4SrpI46q+TIUxXdoSHnVCt7\/Bc3yiuKxoIM8wuGVOiOHC\/ubQzF1z7kqZwLE0yfhVy3No64aRSJ4ps509SwfK4AFpLve+XZHUMh1P6dwjz6\/sWhL0jainf+pqZu2ByS9WagIVL8HjnZKRif0R6iyi2kpZvmFoP9AekFdSfILFQ58tGeSYgHjcKUIc+5OJtrxT7FceE4Dgqr7IqJXQzcjZjtBGyST595dGcVqeuJfDy6tSMqhptIRDMPyLlAlzVi8dEJb0+X4jVEs3kRTIagGf1R0yA01YDJf41Jao83k0YJxVTgxBuSvlLhAV9LEx7d1GzwhDSOkDRDg\/pyErtBXNznx5Vr6IfOKYv+JPz030U3WZIU5SGKXbsfQ==",
    "napasKey": "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArbP6iFl0Z9pDHv5ni\/fhl4ME6AfP16E5zmrHYftaBlcvq1bWRwk1TH23OrYQ6n6jEGIbmrVXzIM00lk723\/ZHtvbyZld8r5TcEh5M+h\/jIu3\/J9gqNYGTo9jLJ0DvRdSfzbDWJqPImPfcGJDRPTrEtckqmd8HvkU6J3MCPrg0IOGTYplUmw6DZ25g1SpBSb1CAWGqP36nqyxNZ4hNJ08agHQbRc\/ICHUb\/8+\/UjDETX96SYVn+GBKbrMM\/NcgiJV7UXbEmQ9OEiM3BbI5srhCOt0oYoCp0sJcpLcLbRlpdC7\/nV44KPty1rkZ32KlBufz3UVggXpHPz0k0yxYTvl\/wIDAQAB:MIICtTCCAZ0CBgFoko89+DANBgkqhkiG9w0BAQUFADAeMRwwGgYDVQQDExNUZXN0IENBIENlcnRpZmljYXRlMB4XDTE5MDEyODAzNDQ0N1oXDTE5MDEyOTAzNDQ0N1owHjEcMBoGA1UEAxMTVGVzdCBDQSBDZXJ0aWZpY2F0ZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK2z+ohZdGfaQx7+Z4v34ZeDBOgHz9ehOc5qx2H7WgZXL6tW1kcJNUx9tzq2EOp+oxBiG5q1V8yDNNJZO9t\/2R7b28mZXfK+U3BIeTPof4yLt\/yfYKjWBk6PYyydA70XUn82w1iajyJj33BiQ0T06xLXJKpnfB75FOidzAj64NCDhk2KZVJsOg2duYNUqQUm9QgFhqj9+p6ssTWeITSdPGoB0G0XPyAh1G\/\/Pv1IwxE1\/ekmFZ\/hgSm6zDPzXIIiVe1F2xJkPThIjNwWyObK4QjrdKGKAqdLCXKS3C20ZaXQu\/51eOCj7cta5Gd9ipQbn891FYIF6Rz89JNMsWE75f8CAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAFXK48p71S87EmrnCm5Yvv42Oxzh0B18\/q4jn891xS1abFRkW2jdCvpc3IUQL6gy+JFQcY2NSaLhIYgBafmcngiBFt4kkTqUuwSdIWudl3jYkO58SOYKdxW8jbXM5KwTujpb0gYBpf1u5828RmEq6YEog\/yx\/hYQOFQlfIBBZFNmUJ7U5TDCFL2wT5MqPg2cfb1DirveD3sLSIUc90IJM3eUXfzXqkwdrCKDZRSuV3TMHChi1IRio2fg7zesi9HliFueaekkvynnwXoG41LKaMSBMM\/Mdrb2tm29jVYnlYJ8Coj+dOjWhU2y83dFi5DGr8a3ftWOc+rEz2zlOUKRF7Q==",
    "user_id": 1000005,
    "client_ip": "118.70.233.72",
    "deposit_id": 125643
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/topup-wallet

Body Parameters

Parameter Type Status Description
amount integer required Số tiền nạp
card_id integer required ID thẻ đã lưu
fee_amount integer optional phí bảo kim
bank_fee_amount integer optional phí ngân hàng

Gửi yêu cầu giao dịch chuyển tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-transfer"   -d "to_user"="6mU1AzW1JBanWRTT" \
  -d "amount"="2726" \
  -d "description"="BWF87hF0qpmU9Qdr" \
  -d "fee_amount"="15" \
  -d "bank_fee_amount"="16" \
  -d "verify_transaction_by"="QBIT5sHSesgqiiG3" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-transfer",
  "method": "POST",
  "data": {
    "to_user": "6mU1AzW1JBanWRTT",
    "amount": 2726,
    "description": "BWF87hF0qpmU9Qdr",
    "fee_amount": 15,
    "bank_fee_amount": 16,
    "verify_transaction_by": "QBIT5sHSesgqiiG3"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['to_user'] = "6mU1AzW1JBanWRTT";
$payload['amount'] = "2726";
$payload['description'] = "BWF87hF0qpmU9Qdr";
$payload['fee_amount'] = "15";
$payload['bank_fee_amount'] = "16";
$payload['verify_transaction_by'] = "QBIT5sHSesgqiiG3";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-transfer", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "ticket": "eyNmVESFNPcHdKK3JMdEQ5WDZxUmZQb3BNcjJ6N04rZWlXeVNwekViTzF4UWJTNk02VldzRzdBK3BKeU9ZdkFsekh0YXF5d0lCZlZDb3NYaUpoZmJsb3c9PQ=="
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/request-transfer

Body Parameters

Parameter Type Status Description
to_user string required Người nhận (email/phone)
amount number required Số tiền
description string required Mô tả
fee_amount integer optional phí bảo kim
bank_fee_amount integer optional phí ngân hàng
verify_transaction_by string optional Xác nhận giao dich. Lựa chọn: otp(mặc định) hoặc transaction_password

Xác nhận OTP chuyển tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-transfer"   -d "otp"="67.945796146" \
  -d "transaction_password"="639.8312" \
  -d "ticket"="PTxIlZXvc1GqJVdu" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-transfer",
  "method": "POST",
  "data": {
    "otp": 67.945796146,
    "transaction_password": 639.8312,
    "ticket": "PTxIlZXvc1GqJVdu"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['otp'] = "67.945796146";
$payload['transaction_password'] = "639.8312";
$payload['ticket'] = "PTxIlZXvc1GqJVdu";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-transfer", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "transfer": {
      "from_account_id": 1001033358,
      "to_account_id": 1001033402,
      "amount": "10000",
      "description": "Mo ta chuyen tien",
      "fee_from": 0,
      "fee_to": 100,
      "stat": 1,
      "order_id": null,
      "updated_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "created_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "id": 1993
    },
    "txn": {
      "user_id": 1330642,
      "account_id": 1001033358,
      "amount": -10000,
      "fee_amount": 0,
      "fee_display": 100,
      "description": "Mo ta chuyen tien",
      "ref_no": "TRF_1993",
      "stat": 4,
      "type": 5,
      "src_des": "haumv174@gmail.com",
      "updated_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "created_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "id": 59291,
      "mrc_order_id": null,
      "total_amount": null
    }
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/confirm-transfer

Body Parameters

Parameter Type Status Description
otp number optional Mã otp
transaction_password number required Mật khẩu giao dịch
ticket string required Mã ticket

Gửi yêu cầu giao dịch rút tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-withdrawal"   -d "card_id"="14" \
  -d "bank_account_id"="14" \
  -d "amount"="787640773.86626" \
  -d "description"="DDe3c9QZOdB3q3p9" \
  -d "type"="12" \
  -d "fee_amount"="2" \
  -d "bank_fee_amount"="18" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-withdrawal",
  "method": "POST",
  "data": {
    "card_id": 14,
    "bank_account_id": 14,
    "amount": 787640773.866263,
    "description": "DDe3c9QZOdB3q3p9",
    "type": 12,
    "fee_amount": 2,
    "bank_fee_amount": 18
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['card_id'] = "14";
$payload['bank_account_id'] = "14";
$payload['amount'] = "787640773.86626";
$payload['description'] = "DDe3c9QZOdB3q3p9";
$payload['type'] = "12";
$payload['fee_amount'] = "2";
$payload['bank_fee_amount'] = "18";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-withdrawal", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "ticket": "eyNmVESFNPcHdKK3JMdEQ5WDZxUmZQb3BNcjJ6N04rZWlXeVNwekViTzF4UWJTNk02VldzRzdBK3BKeU9ZdkFsekh0YXF5d0lCZlZDb3NYaUpoZmJsb3c9PQ=="
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/request-withdrawal

Body Parameters

Parameter Type Status Description
card_id integer optional required_without:bank_account_id ID Tài khoản Nhận tiền
bank_account_id integer optional required_without:card_id ID Thẻ Nhận tiền
amount number required Số tiền
description string required Mô tả
type integer required 0: Tài khoản, 1: Thẻ
fee_amount integer optional phí bảo kim
bank_fee_amount integer optional phí ngân hàng

Xác nhận OTP rút tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-withdrawal"   -d "otp"="12197146.4101" \
  -d "ticket"="XG6I3uQ5MRBSKLpz" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-withdrawal",
  "method": "POST",
  "data": {
    "otp": 12197146.4101,
    "ticket": "XG6I3uQ5MRBSKLpz"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['otp'] = "12197146.4101";
$payload['ticket'] = "XG6I3uQ5MRBSKLpz";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-withdrawal", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "withdrawal": {
      "user_id": 1000005,
      "account_id": 1001000079,
      "card_id": 475,
      "description": "rut tien ve the vcb",
      "stat": 6,
      "amount": "10000",
      "fee_amount": 50000,
      "net_amount": -40000,
      "updated_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "created_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "id": 454
    },
    "txn": {
      "user_id": 1000005,
      "account_id": 1001000079,
      "amount": -60000,
      "fee_amount": 50000,
      "fee_display": 50000,
      "description": "rut tien ve the vcb",
      "ref_no": 454,
      "stat": 4,
      "updated_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "created_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "id": 27815
    }
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/confirm-withdrawal

Body Parameters

Parameter Type Status Description
otp number required Mã otp
ticket string required Mã ticket

Thêm thẻ/tài khoản nhận tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/add-withdrawal-option"   -d "bank_id"="20063474.7188" \
  -d "number"="0" \
  -d "type"="1732.13928" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/add-withdrawal-option",
  "method": "POST",
  "data": {
    "bank_id": 20063474.7188,
    "number": 0,
    "type": 1732.13928
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['bank_id'] = "20063474.7188";
$payload['number'] = "0";
$payload['type'] = "1732.13928";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/add-withdrawal-option", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "user_id": 1330642,
    "bank_id": "117",
    "number": "9704060129837294",
    "own_name": "NGUYEN VAN NAPAS TEST ONLINE IBFT 247 VN",
    "type": "1",
    "withdraw_bpm_id": 184,
    "stat": 0
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/add-withdrawal-option

Body Parameters

Parameter Type Status Description
bank_id number required Id Ngân hàng
number number required Số thẻ/Số tài khoản
type number required 0: Tài khoản, 1: Thẻ

Danh sách thẻ/tài khoản nhận tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/get-list-withdrawal-option" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/get-list-withdrawal-option",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/get-list-withdrawal-option", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "account_type": [
      {
        "id": 927,
        "bank_id": 110,
        "ownName": "Firzen Le",
        "number": "123123 xxx xxx 3123",
        "stat": 0
      },
      {
        "id": 928,
        "bank_id": 110,
        "ownName": "Firzen Le",
        "number": "123123 xxx xxx 1231",
        "stat": 0
      },
      {
        "id": 929,
        "bank_id": 110,
        "ownName": "Firzen Le",
        "number": "123123 xxx xxx 3123",
        "stat": 0
      }
    ],
    "card_type": [
      {
        "id": 731,
        "bank_id": 18,
        "ownName": "LE DUC DANG",
        "number": "970436 xxx xxx 5014",
        "stat": 1
      },
      {
        "id": 732,
        "bank_id": 18,
        "ownName": "LE DUC DANG",
        "number": "970411 xxx xxx 2096",
        "stat": 1
      },
      {
        "id": 733,
        "bank_id": 18,
        "ownName": "LE DUC DANG",
        "number": "970411 xxx xxx 2180",
        "stat": 1
      }
    ]
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/linked-wallet/get-list-withdrawal-option

API Chi tiết giao dịch nạp tiền

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/get-txn-detail" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/get-txn-detail",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/get-txn-detail", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "id": 59781,
    "user_id": 1991990,
    "account_id": 1001033883,
    "opening_balance": "10019900.00",
    "amount": "9000000.00",
    "balance": "19019900.00",
    "opening_freeze_balance": "0.00",
    "freeze_amount": "0.00",
    "freeze_balance": "0.00",
    "ref_no": "DEP_1206321",
    "bank_ref_no": "835643443",
    "type": 1,
    "stat": 4,
    "description": null,
    "fee_amount": "0.00",
    "fee_display": "100760.00",
    "is_processed": 1,
    "src_des": "Vietcombank",
    "encrypted_id": null,
    "deposit_id": 1206321,
    "created_at": "2020-04-24 00:39:11",
    "updated_at": "2020-04-24 00:39:11",
    "mrc_order_id": null,
    "total_amount": null
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/linked-wallet/get-txn-detail

Gửi yêu cầu thanh toán qua ví

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-payment-by-wallet"   -d "mrc_order_id"="WHfN9cMazzCyE2T0" \
  -d "amount"="4317768.1" \
  -d "description"="yENLkCTvYgMootES" \
  -d "fee_amount"="6" \
  -d "bank_fee_amount"="17" \
  -d "verify_transaction_by"="Dud0RTsmWFh7Zd7N" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-payment-by-wallet",
  "method": "POST",
  "data": {
    "mrc_order_id": "WHfN9cMazzCyE2T0",
    "amount": 4317768.1,
    "description": "yENLkCTvYgMootES",
    "fee_amount": 6,
    "bank_fee_amount": 17,
    "verify_transaction_by": "Dud0RTsmWFh7Zd7N"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['mrc_order_id'] = "WHfN9cMazzCyE2T0";
$payload['amount'] = "4317768.1";
$payload['description'] = "yENLkCTvYgMootES";
$payload['fee_amount'] = "6";
$payload['bank_fee_amount'] = "17";
$payload['verify_transaction_by'] = "Dud0RTsmWFh7Zd7N";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-payment-by-wallet", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "ticket": "eyNmVESFNPcHdKK3JMdEQ5WDZxUmZQb3BNcjJ6N04rZWlXeVNwekViTzF4UWJTNk02VldzRzdBK3BKeU9ZdkFsekh0YXF5d0lCZlZDb3NYaUpoZmJsb3c9PQ=="
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/request-payment-by-wallet

Body Parameters

Parameter Type Status Description
mrc_order_id string required Mã đơn hàng
amount number required Số tiền
description string required Mô tả đơn hàng
fee_amount integer optional phí bảo kim
bank_fee_amount integer optional phí ngân hàng
verify_transaction_by string optional Xác nhận giao dich. Lựa chọn: otp(mặc định) hoặc transaction_password

Xác nhận OTP thanh toán qua ví

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-payment-by-wallet"   -d "otp"="612.178" \
  -d "ticket"="J8j4N7emVqQXsjpt" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-payment-by-wallet",
  "method": "POST",
  "data": {
    "otp": 612.178,
    "ticket": "J8j4N7emVqQXsjpt"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['otp'] = "612.178";
$payload['ticket'] = "J8j4N7emVqQXsjpt";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-payment-by-wallet", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "transfer": {
      "from_account_id": 1001033358,
      "to_account_id": 1001033402,
      "amount": "10000",
      "description": "",
      "fee_from": 0,
      "fee_to": 100,
      "stat": 1,
      "order_id": null,
      "updated_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "created_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "id": 1993
    },
    "txn": {
      "user_id": 1330642,
      "account_id": 1001033358,
      "amount": -10000,
      "fee_amount": 0,
      "fee_display": 100,
      "description": "",
      "ref_no": "TRF_1993",
      "stat": 4,
      "type": 5,
      "src_des": "haumv174@gmail.com",
      "updated_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "created_at": "2020-04-20 10:36:14",
      "id": 59291,
      "mrc_order_id": null,
      "total_amount": null
    },
    "order": {
      "id": 61442,
      "user_id": 1000005,
      "mrc_order_id": "Payment_wallet_01",
      "txn_id": 59291,
      "ref_no": null,
      "deposit_id": null,
      "merchant_id": null,
      "total_amount": "100000.00",
      "shipping_fee": "0.00",
      "tax_fee": "0.00",
      "mrc_fee": null,
      "description": "Thanh toann tu vi",
      "items": null,
      "url_success": null,
      "url_cancel": null,
      "url_detail": null,
      "stat": "c",
      "payment_version": "4.0",
      "lang": "vi",
      "bpm_id": 0,
      "accept_qrpay": 1,
      "accept_bank": 1,
      "accept_cc": 1,
      "email": "1@bk.vn",
      "name": "Dang Le Duc",
      "webhooks": null,
      "customer_name": "NGUYEN VAN A",
      "customer_email": "nguyenvana@gmail.com",
      "customer_phone": "0399999999",
      "customer_address": null,
      "created_at": "2020-05-14 13:49:09",
      "updated_at": "2020-05-14 13:49:29"
    }
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/confirm-payment-by-wallet

Body Parameters

Parameter Type Status Description
otp number optional required_without:otp Mật khẩu giao dịch
ticket string required Mã ticket

Thanh toán từ thẻ liên kết

[API thanh toán từ thẻ liên kết]

Headers: Wallet-Token : $token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-payment-by-atm"   -d "mrc_order_id"="0KFvVRQNdicM1Z0D" \
  -d "amount"="19" \
  -d "card_id"="17" \
  -d "description"="3joiC5fWcmI6IaBh" \
  -d "fee_amount"="15" \
  -d "bank_fee_amount"="3" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-payment-by-atm",
  "method": "POST",
  "data": {
    "mrc_order_id": "0KFvVRQNdicM1Z0D",
    "amount": 19,
    "card_id": 17,
    "description": "3joiC5fWcmI6IaBh",
    "fee_amount": 15,
    "bank_fee_amount": 3
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['mrc_order_id'] = "0KFvVRQNdicM1Z0D";
$payload['amount'] = "19";
$payload['card_id'] = "17";
$payload['description'] = "3joiC5fWcmI6IaBh";
$payload['fee_amount'] = "15";
$payload['bank_fee_amount'] = "3";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-payment-by-atm", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "apiOperation": "PURCHASE_OTP",
    "merchantId": "BAOKIMCE",
    "order": {
      "amount": "100550",
      "creationTime": "2020-04-14T16:04:19.589Z",
      "currency": "VND",
      "id": "ORD_BK_1586855062"
    },
    "response": {
      "acquirerCode": "11",
      "gatewayCode": "PENDING_FOR_OTP"
    },
    "result": "SUCCESS",
    "sourceOfFunds": {
      "provided": {
        "card": {
          "brand": "SML",
          "nameOnCard": "NGUYEN VAN A",
          "issueDate": "0307",
          "number": "970400xxxxxx0018",
          "scheme": "OTHERS"
        }
      },
      "type": "CARD"
    },
    "transaction": {
      "acquirer": {
        "id": "835640836",
        "transactionId": "835640836"
      },
      "amount": "100550",
      "currency": "VND",
      "id": "1205628",
      "type": "PAYMENT"
    },
    "version": "1",
    "channel": "1234",
    "dataKey": "cT0IN6xSIuqwRg5M8ZuyUVN\/G7fOpEz3TjPqZMvJn5Ydi+zqGS2T6B1XwpVKrh3+SzxyGchCv5lcjkQKfSJs2788Ogjmro4SrpI46q+TIUxXdoSHnVCt7\/Bc3yiuKxoIM8wuGVOiOHC\/ubQzF1z7kqZwLE0yfhVy3No64aRSJ4ps509SwfK4AFpLve+XZHUMh1P6dwjz6\/sWhL0jainf+pqZu2ByS9WagIVL8HjnZKRif0R6iyi2kpZvmFoP9AekFdSfILFQ58tGeSYgHjcKUIc+5OJtrxT7FceE4Dgqr7IqJXQzcjZjtBGyST595dGcVqeuJfDy6tSMqhptIRDMPyLlAlzVi8dEJb0+X4jVEs3kRTIagGf1R0yA01YDJf41Jao83k0YJxVTgxBuSvlLhAV9LEx7d1GzwhDSOkDRDg\/pyErtBXNznx5Vr6IfOKYv+JPz030U3WZIU5SGKXbsfQ==",
    "napasKey": "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArbP6iFl0Z9pDHv5ni\/fhl4ME6AfP16E5zmrHYftaBlcvq1bWRwk1TH23OrYQ6n6jEGIbmrVXzIM00lk723\/ZHtvbyZld8r5TcEh5M+h\/jIu3\/J9gqNYGTo9jLJ0DvRdSfzbDWJqPImPfcGJDRPTrEtckqmd8HvkU6J3MCPrg0IOGTYplUmw6DZ25g1SpBSb1CAWGqP36nqyxNZ4hNJ08agHQbRc\/ICHUb\/8+\/UjDETX96SYVn+GBKbrMM\/NcgiJV7UXbEmQ9OEiM3BbI5srhCOt0oYoCp0sJcpLcLbRlpdC7\/nV44KPty1rkZ32KlBufz3UVggXpHPz0k0yxYTvl\/wIDAQAB:MIICtTCCAZ0CBgFoko89+DANBgkqhkiG9w0BAQUFADAeMRwwGgYDVQQDExNUZXN0IENBIENlcnRpZmljYXRlMB4XDTE5MDEyODAzNDQ0N1oXDTE5MDEyOTAzNDQ0N1owHjEcMBoGA1UEAxMTVGVzdCBDQSBDZXJ0aWZpY2F0ZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK2z+ohZdGfaQx7+Z4v34ZeDBOgHz9ehOc5qx2H7WgZXL6tW1kcJNUx9tzq2EOp+oxBiG5q1V8yDNNJZO9t\/2R7b28mZXfK+U3BIeTPof4yLt\/yfYKjWBk6PYyydA70XUn82w1iajyJj33BiQ0T06xLXJKpnfB75FOidzAj64NCDhk2KZVJsOg2duYNUqQUm9QgFhqj9+p6ssTWeITSdPGoB0G0XPyAh1G\/\/Pv1IwxE1\/ekmFZ\/hgSm6zDPzXIIiVe1F2xJkPThIjNwWyObK4QjrdKGKAqdLCXKS3C20ZaXQu\/51eOCj7cta5Gd9ipQbn891FYIF6Rz89JNMsWE75f8CAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAFXK48p71S87EmrnCm5Yvv42Oxzh0B18\/q4jn891xS1abFRkW2jdCvpc3IUQL6gy+JFQcY2NSaLhIYgBafmcngiBFt4kkTqUuwSdIWudl3jYkO58SOYKdxW8jbXM5KwTujpb0gYBpf1u5828RmEq6YEog\/yx\/hYQOFQlfIBBZFNmUJ7U5TDCFL2wT5MqPg2cfb1DirveD3sLSIUc90IJM3eUXfzXqkwdrCKDZRSuV3TMHChi1IRio2fg7zesi9HliFueaekkvynnwXoG41LKaMSBMM\/Mdrb2tm29jVYnlYJ8Coj+dOjWhU2y83dFi5DGr8a3ftWOc+rEz2zlOUKRF7Q==",
    "user_id": 1000005,
    "client_ip": "118.70.233.72",
    "deposit_id": 125643,
    "order_id": 6123
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/request-payment-by-atm

Body Parameters

Parameter Type Status Description
mrc_order_id string required Mã đơn hàng
amount integer required Số tiền thanh toán
card_id integer required ID thẻ đã lưu
description string required Mô tả đơn hàng
fee_amount integer optional phí bảo kim
bank_fee_amount integer optional phí ngân hàng

Gửi yêu cầu huỷ liên kết thẻ ATM

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-delete-card"   -d "card_id"="6.43130723" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-delete-card",
  "method": "POST",
  "data": {
    "card_id": 6.43130723
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['card_id'] = "6.43130723";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/request-delete-card", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "ticket": "eyNmVESFNPcHdKK3JMdEQ5WDZxUmZQb3BNcjJ6N04rZWlXeVNwekViTzF4UWJTNk02VldzRzdBK3BKeU9ZdkFsekh0YXF5d0lCZlZDb3NYaUpoZmJsb3c9PQ=="
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/request-delete-card

Body Parameters

Parameter Type Status Description
card_id number required ID thẻ

Xác nhận yêu cầu huỷ liên kết thẻ ATM

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-delete-card"   -d "otp"="8XSxOrJSx6qMtYTj" \
  -d "ticket"="ZugcP67k5p6aK8ny" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-delete-card",
  "method": "POST",
  "data": {
    "otp": "8XSxOrJSx6qMtYTj",
    "ticket": "ZugcP67k5p6aK8ny"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['otp'] = "8XSxOrJSx6qMtYTj";
$payload['ticket'] = "ZugcP67k5p6aK8ny";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/confirm-delete-card", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": []
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/confirm-delete-card

Body Parameters

Parameter Type Status Description
otp string required mã OTP
ticket string required Mã ticket

Xác thực ví doanh nghiệp bằng tài khoản ngân hàng

Headers: Wallet-Token: $wallet_token

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/identify-wallet-enterprise"   -d "holder"="GWs681qZ1VlYiZy7" \
  -d "bank_id"="1" \
  -d "bank_account"="QPJwkNxXB8bSbkzY" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/identify-wallet-enterprise",
  "method": "POST",
  "data": {
    "holder": "GWs681qZ1VlYiZy7",
    "bank_id": 1,
    "bank_account": "QPJwkNxXB8bSbkzY"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['holder'] = "GWs681qZ1VlYiZy7";
$payload['bank_id'] = "1";
$payload['bank_account'] = "QPJwkNxXB8bSbkzY";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/linked-wallet/identify-wallet-enterprise", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "msg": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "user_id": 1000005,
    "bank_id": "105",
    "withdraw_bpm_id": 240,
    "holder": "DANG VAN DUC",
    "branch": null,
    "province_id": null,
    "description": null,
    "verify_stat": "v",
    "is_active": 0,
    "updated_at": "2018-12-18 05:31:15",
    "created_at": "2018-12-18 05:31:15"
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/linked-wallet/identify-wallet-enterprise

Body Parameters

Parameter Type Status Description
holder string required Tên người in trên thẻ
bank_id integer required bank_id từ https://developer.baokim.vn/payment/#bank-api
bank_account string required Số tài khoản atm

Order API

Order API cung cấp các API phục vụ việc tích hợp thanh toán đơn hàng/sản phẩm từ các website/app bán hàng/nội dung số...

Bạn cần hiểu rõ các quy trình tích hợp thanh toán Bảo Kim cung cấp trước khi thực hiện tích hợp thanh toán

Send Order

[API Gửi thông tin đơn hàng từ ứng dụng của user sang Bảo Kim để thực hiện thanh toán.]

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/send"   -d "mrc_order_id"="HVfwM6CJqahyofJ2" \
  -d "total_amount"="4" \
  -d "description"="dPqWyNY6YLHNA1bN" \
  -d "url_success"="QN62B3Sx0ElEs058" \
  -d "merchant_id"="3" \
  -d "url_detail"="1zPnqsBlpuUHGYyY" \
  -d "lang"="4zuYn1RPQzNUlIAZ" \
  -d "bpm_id"="11" \
  -d "accept_bank"="BxRJqH08zNcTdmKf" \
  -d "accept_cc"="d5qMVMmsRw7QDidv" \
  -d "accept_qrpay"="CiP6QMMtVhwWpj8i" \
  -d "accept_e_wallet"="FI3P0W5t97sBT2Zh" \
  -d "webhooks"="dPHzfYHryoM3MOMb" \
  -d "customer_email"="6zS9bR9yUEew3al2" \
  -d "customer_phone"="B300jstOWogy2j0h" \
  -d "customer_name"="M0AvQ9fbTeiVKSUr" \
  -d "customer_address"="8FsIgSW5wyPoAnB1" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/send",
  "method": "POST",
  "data": {
    "mrc_order_id": "HVfwM6CJqahyofJ2",
    "total_amount": 4,
    "description": "dPqWyNY6YLHNA1bN",
    "url_success": "QN62B3Sx0ElEs058",
    "merchant_id": 3,
    "url_detail": "1zPnqsBlpuUHGYyY",
    "lang": "4zuYn1RPQzNUlIAZ",
    "bpm_id": 11,
    "accept_bank": "BxRJqH08zNcTdmKf",
    "accept_cc": "d5qMVMmsRw7QDidv",
    "accept_qrpay": "CiP6QMMtVhwWpj8i",
    "accept_e_wallet": "FI3P0W5t97sBT2Zh",
    "webhooks": "dPHzfYHryoM3MOMb",
    "customer_email": "6zS9bR9yUEew3al2",
    "customer_phone": "B300jstOWogy2j0h",
    "customer_name": "M0AvQ9fbTeiVKSUr",
    "customer_address": "8FsIgSW5wyPoAnB1"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['mrc_order_id'] = "HVfwM6CJqahyofJ2";
$payload['total_amount'] = "4";
$payload['description'] = "dPqWyNY6YLHNA1bN";
$payload['url_success'] = "QN62B3Sx0ElEs058";
$payload['merchant_id'] = "3";
$payload['url_detail'] = "1zPnqsBlpuUHGYyY";
$payload['lang'] = "4zuYn1RPQzNUlIAZ";
$payload['bpm_id'] = "11";
$payload['accept_bank'] = "BxRJqH08zNcTdmKf";
$payload['accept_cc'] = "d5qMVMmsRw7QDidv";
$payload['accept_qrpay'] = "CiP6QMMtVhwWpj8i";
$payload['accept_e_wallet'] = "FI3P0W5t97sBT2Zh";
$payload['webhooks'] = "dPHzfYHryoM3MOMb";
$payload['customer_email'] = "6zS9bR9yUEew3al2";
$payload['customer_phone'] = "B300jstOWogy2j0h";
$payload['customer_name'] = "M0AvQ9fbTeiVKSUr";
$payload['customer_address'] = "8FsIgSW5wyPoAnB1";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/send", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "order_id": 50911,
    "redirect_url": "\/payment\/?oid=50911&checksum=50f1c60363c29c19b1c18359f1b4cfc655165117",
    "payment_url": "http:\/\/sandbox.baokim.vn\/payment\/?oid=50911&checksum=50f1c60363c29c19b1c18359f1b4cfc655165117",
    "bank_account": {
      "acc_name": "Tên tài khoản ngân hàng",
      "acc_no": "Số tài khoản ngân hàng",
      "bank_name": "Tên ngân hàng",
      "branch": "Chi nhánh",
      "amount": "Số tiền cần chuyển khoản"
    }
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/order/send

Body Parameters

Parameter Type Status Description
mrc_order_id string required mã đơn hàng của merchant
total_amount integer required tổng số tiền đơn hàng
description string required Mô tả giao dịch
url_success string required Url redirect lại sau khi thanh toán thành công
merchant_id integer optional mã id của website Từ xác thực website
url_detail string optional Url chi tiết đơn hàng (redirect lại khi khách hủy đơn)
lang string optional Ngôn ngữ (en/vi)
bpm_id integer optional ID phương thức thanh toán từ ngân hàng Từ API Bank Payment Method List
accept_bank int(0,1) optional Chấp nhận thanh toán bằng thẻ ATM ? (Chấp nhận: 1, Không chấp nhận: 0, default: 1)
accept_cc int(0,1) optional Chấp nhận thanh toán bằng thẻ Tín dụng ? (Chấp nhận: 1, Không chấp nhận: 0, default: 1)
accept_qrpay int(0,1) optional Chấp nhận thanh toán bằng QR code ? (Chấp nhận: 1, Không chấp nhận: 0, default: 0)
accept_e_wallet int(0,1) optional Chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử ? (Chấp nhận: 1, Không chấp nhận: 0, default: 1)
webhooks string optional url dùng để gửi thông báo cho website bán hàng, chat, ... khi đơn hàng thanh toán thành công, cho phép notify đến nhiều url, cách nhau bởi dấu ,
customer_email string optional Email khách hàng
customer_phone string optional Số điện thoại khách hàng
customer_name string optional Họ và tên khách hàng
customer_address string optional Địa chỉ khách hàng

Order Detail

[API Get chi tiết thông tin đơn hàng, có thể dùng để kiểm tra trạng thái thanh toán đơn hàng.] Đơn hàng được coi là đã thanh toán thành công khi có:

Chú ý: Với giao dịch thanh toán từ thẻ tín dụng, đơn hàng có thể ở trạng thái chờ 'r' (Reviewing). Trường hợp này khách hàng đã thanh toán nhưng giao dịch phải chờ phía Ngân hàng duyệt. Bảo Kim sẽ không cộng số dư ví cho Merchant cho đến khi ngân hàng duyệt. Việc giao hàng ngay hay đợi duyệt sẽ cho phía Merchant tự quyết định.

Danh sách trạng thái đơn hàng:

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/detail" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/detail",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['id'] = 'LXqbhMZWMx7iOec5';
$options['query']['mrc_order_id'] = 'IdUxK3IKURCCbQCp';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/detail", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "id": 45458,
    "user_id": "1000005",
    "mrc_order_id": "mrc_1543306400",
    "txn_id": null,
    "ref_no": null,
    "deposit_id": null,
    "merchant_id": null,
    "total_amount": "100000.00",
    "shipping_fee": "0.00",
    "tax_fee": "0.00",
    "mrc_fee": null,
    "description": "thanh toan don hang 1543306400",
    "url_success": "https:\/\/vnexpress.net\/",
    "url_cancel": null,
    "url_detail": null,
    "stat": "p",
    "payment_version": "4.0",
    "lang": "vi",
    "bpm_id": 0,
    "accept_qrpay": 0,
    "created_at": "2018-11-27 08:13:22",
    "updated_at": "2018-11-27 08:13:22"
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/order/detail

Query Parameters

Parameter Status Description
id optional ID đơn hàng [semi-optional]
mrc_order_id optional Mã đơn hàng duy nhất được tạo bảo merchant [semi-optional]

List Order

[API Get danh sách đơn hàng của user, có thể sử dụng để đối soát đơn hàng giữa ứng dụng và Bảo Kim.]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['mrc_order_id'] = 'h96oVbfVSo41RCbZ';
$options['query']['txn_id'] = 'ab0JVxfbgV7dQ0wa';
$options['query']['stat'] = 'xg4YqsZDTukH4GO1';
$options['query']['from_date'] = 'bNYxbCoZKJxSnROm';
$options['query']['to_date'] = 'vQBxCra6OKnpBKdC';
$options['query']['per_page'] = 't8fXJZyrjUbOE7F6';
$options['query']['page'] = '7';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "current_page": 2,
    "data": [
      {
        "id": 3,
        "user_id": "100000",
        "mrc_order_id": "71364",
        "txn_id": null,
        "ref_no": "1000033",
        "deposit_id": null,
        "merchant_id": 6,
        "total_amount": "4000.00",
        "shipping_fee": "0.00",
        "tax_fee": "0.00",
        "mrc_fee": null,
        "description": "Mua hàng tại Vatgia.com, mã đơn hàng dienthoaigiatot_20100420153128",
        "url_success": "http:\/\/vatgia.com\/baokim\/return_payment.php",
        "url_cancel": "",
        "url_detail": "http:\/\/vatgia.com\/profile\/?module=order_detail&record_id=71364",
        "stat": null,
        "payment_version": null,
        "lang": "vi",
        "bpm_id": 0,
        "accept_qrpay": 0,
        "created_at": "-0001-11-30 00:00:00",
        "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
      }
    ]
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/order/list

Query Parameters

Parameter Status Description
mrc_order_id optional mã đơn hàng
txn_id optional mã giao dịch
stat optional trạng thái đơn hàng
from_date optional đơn hàng từ ngày
to_date optional đơn hàng đến ngày
per_page optional tổng số dòng trên một trang
page optional page index cần lấy

Cancel Order

[API hủy đơn hàng, sử dụng trong trường hợp không muốn nhận thanh toán cho đơn hàng nữa]

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/cancel"   -d "id"="8" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/cancel",
  "method": "POST",
  "data": {
    "id": 8
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['id'] = "8";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/order/cancel", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "id": 45458,
    "user_id": "1000005",
    "mrc_order_id": "mrc_1543306400",
    "txn_id": null,
    "ref_no": null,
    "deposit_id": null,
    "merchant_id": null,
    "total_amount": "100000.00",
    "shipping_fee": "0.00",
    "tax_fee": "0.00",
    "mrc_fee": null,
    "description": "thanh toan don hang 1543306400",
    "url_success": "https:\/\/vnexpress.net\/",
    "url_cancel": null,
    "url_detail": null,
    "stat": "d",
    "payment_version": "4.0",
    "lang": "vi",
    "bpm_id": 0,
    "accept_qrpay": 0,
    "created_at": "2018-11-27 08:13:22",
    "updated_at": "2018-11-27 08:13:22"
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/order/cancel

Body Parameters

Parameter Type Status Description
id integer required mã đơn hàng

Refund API

Api cho quản trị hoàn tiền các giao dịch đã hoàn thành

Create Refund

[Tạo giao dịch hoàn tiền]

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/refund/create"   -d "txn_id"="RqOKoYbvSkfy5L3q" \
  -d "description"="NyFXjB0uZlr30viK" \
  -d "chanel"="Oul3c4nRbEgBHVOQ" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/refund/create",
  "method": "POST",
  "data": {
    "txn_id": "RqOKoYbvSkfy5L3q",
    "description": "NyFXjB0uZlr30viK",
    "chanel": "Oul3c4nRbEgBHVOQ"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['txn_id'] = "RqOKoYbvSkfy5L3q";
$payload['description'] = "NyFXjB0uZlr30viK";
$payload['chanel'] = "Oul3c4nRbEgBHVOQ";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/refund/create", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "user_id": 1000005,
      "account_id": 1001000079,
      "amount": -99000,
      "fee_amount": -1000,
      "description": "Hoàn tiền giao dịch :32365",
      "ref_no": "REF_32365",
      "stat": 4,
      "type": 7,
      "src_des": "hoàn tiền đến giao dịch 32365",
      "updated_at": "2019-03-15 04:35:48",
      "created_at": "2019-03-15 04:35:48",
      "id": 32375
    },
    {
      "user_id": 1015669,
      "account_id": 1001005056,
      "amount": 100000,
      "fee_amount": 0,
      "description": "Hoàn tiền giao dịch :32365",
      "ref_no": "REF_32365",
      "stat": 4,
      "type": 7,
      "src_des": "hoàn tiền đến giao dịch 32365",
      "updated_at": "2019-03-15 04:35:48",
      "created_at": "2019-03-15 04:35:48",
      "id": 32376
    }
  ]
}

HTTP Request

POST api/v4/refund/create

Body Parameters

Parameter Type Status Description
txn_id numeric required mã giao dịch
description string required nội dung hoàn (max : 255 ký tự)
chanel string optional kênh hoàn tiền chọn hoàn về bank hay Bảo kim (BANK, BAOKIM)

Transaction API

Các API về giao dịch

Transaction list

[API truy xuất thông tin lịch sử giao dịch của user, có thể sử dụng trong đối soát giao dịch]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['txn_id'] = 'XOWUrZSBBGjKgDyD';
$options['query']['type'] = 'SAwPLqhCyKuo2fqi';
$options['query']['ref_no'] = 'qC6bCfo6SpvINgHN';
$options['query']['stat'] = 'ajFAMsbdj2guYvej';
$options['query']['from_date'] = 'wl2krnIipHxnmuex';
$options['query']['to_date'] = 'gyTYBJoSSYtjG8zZ';
$options['query']['page'] = '12';
$options['query']['per_page'] = 'njQr0ncx2YA0fkbp';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 1537,
  "data": {
    "current_page": 4,
    "data": [
      {
        "id": 10313,
        "user_id": 1000005,
        "account_id": 1001000079,
        "opening_balance": "5308590.00",
        "amount": "-10300.00",
        "balance": "5298290.00",
        "opening_freeze_balance": "525306122.96",
        "freeze_amount": "0.00",
        "freeze_balance": "525306122.96",
        "ref_no": "1026288",
        "bank_ref_no": null,
        "type": null,
        "stat": 4,
        "description": null,
        "fee_amount": "0.00",
        "is_processed": 1,
        "src_des": null,
        "created_at": "2016-02-26 10:09:58",
        "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
      }
    ]
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/txn/list

Query Parameters

Parameter Status Description
txn_id optional mã giao dịch
type optional loại giao dịch 1:nạp, 3:rút, 5:chuyển, 7:hoàn
ref_no optional Mã tham chiếu
stat optional trạng thái giao dịch
from_date optional giao dịch từ ngày
to_date optional giao dịch đến ngày
page optional page index cần lấy
per_page optional Số bản ghi trên 1 trang

Transaction detail

[API truy xuất thông tin chi tiết 1 giao dịch]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/detail" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/detail",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();
$options['query']['txn_id'] = 'DougUvu2ObH37WGc';

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/txn/detail", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "id": 27585,
    "user_id": 1000005,
    "account_id": 1001000079,
    "opening_balance": "1111968443.45",
    "amount": "10000.00",
    "balance": "1111978443.45",
    "opening_freeze_balance": "562387181.18",
    "freeze_amount": "0.00",
    "freeze_balance": "562387181.18",
    "ref_no": "1040791",
    "bank_ref_no": "vcb_1543390288",
    "type": null,
    "stat": 4,
    "description": "ut nap tien 1@bk.vn",
    "fee_amount": "0.00",
    "is_processed": 1,
    "src_des": null,
    "created_at": "2018-11-28 07:31:28",
    "updated_at": "2018-11-28 07:31:28"
  }
}

HTTP Request

GET api/v4/txn/detail

Query Parameters

Parameter Status Description
txn_id required mã giao dịch

Transfer API

API thực hiện giao dịch chuyển tiền cho user khác

Create transfer

[API Chuyển tiền từ ví Bảo Kim sang cho user khác]

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/transfer/create"   -d "to_user"="pQhWLPtZ9q5IXQda" \
  -d "amount"="iUCJXIV9pRONRmE1" \
  -d "description"="dkziUsnQqwW4bNnJ" \
  -d "verification_code"="QM4OKSXo0iztrq7s" \
  -d "fee_payer"="J1PZyfHtzRdggn8U" \
  -d "txn_mode"="C5BMTby7PBFXJZmx" \
  -d "order_id"="16" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/transfer/create",
  "method": "POST",
  "data": {
    "to_user": "pQhWLPtZ9q5IXQda",
    "amount": "iUCJXIV9pRONRmE1",
    "description": "dkziUsnQqwW4bNnJ",
    "verification_code": "QM4OKSXo0iztrq7s",
    "fee_payer": "J1PZyfHtzRdggn8U",
    "txn_mode": "C5BMTby7PBFXJZmx",
    "order_id": 16
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['to_user'] = "pQhWLPtZ9q5IXQda";
$payload['amount'] = "iUCJXIV9pRONRmE1";
$payload['description'] = "dkziUsnQqwW4bNnJ";
$payload['verification_code'] = "QM4OKSXo0iztrq7s";
$payload['fee_payer'] = "J1PZyfHtzRdggn8U";
$payload['txn_mode'] = "C5BMTby7PBFXJZmx";
$payload['order_id'] = "16";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/transfer/create", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "transfer": {
      "from_account_id": 1001000079,
      "to_account_id": 1001005056,
      "amount": "20000",
      "description": "no",
      "fee_from": 0,
      "fee_to": 0,
      "stat": 1,
      "updated_at": "2018-12-14 04:00:36",
      "created_at": "2018-12-14 04:00:36",
      "id": 73
    },
    "txn": {
      "user_id": 1000005,
      "account_id": 1001000079,
      "amount": -20000,
      "fee_amount": 0,
      "fee_display": 0,
      "description": "no",
      "ref_no": 73,
      "stat": 4,
      "updated_at": "2018-12-14 04:00:36",
      "created_at": "2018-12-14 04:00:36",
      "id": 27716
    }
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/transfer/create

Body Parameters

Parameter Type Status Description
to_user string required email/phone user thụ hưởng
amount decimal required Số tiền chuyển
description string required Nội dung giao dịch
verification_code string optional Mã xác thực 2FA (không áp dụng cho user sử dụng API Key)
fee_payer int[1,2] optional optional User trả phí, 1: user chuyển, 2: user nhận, default: 2
txn_mode int[1,2] optional optional chế độ giao dịch, 1: trực tiếp, 2: an toàn, default: 1
order_id integer optional optional Mã đơn hàng nếu là chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng

VAT API

Các API về dịch vụ gia tăng của Bảo Kim (topup/mã thẻ/thẻ game/...)

List

[API trả về danh sách các dịch vụ giá trị gia tăng Bảo kim hỗ trợ. Merchant sử dụng tham số id trong items trả về trong API này để dùng trong API mua dịch vụ]

Example request:

curl -X GET -G "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/vat/list" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/vat/list",
  "method": "GET",
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$response = $client->request("GET", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/vat/list", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 3,
  "data": [
    {
      "info": {
        "id": 1,
        "code": "CARD_MOBILE",
        "description": "Thẻ điện thoại",
        "account_recieve": 1015669,
        "stat": 1,
        "created_at": "2019-02-26 03:17:04",
        "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
      },
      "items": [
        {
          "id": 1,
          "service_id": 1,
          "param": "VIETTEL",
          "name": "VIETTEL",
          "discount": "0.00",
          "partner": "ecopay",
          "list_amount": "10,20,50,100,200,500",
          "stat": 1,
          "created_at": "2019-02-26 03:11:31",
          "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
        },
        {
          "id": 2,
          "service_id": 1,
          "param": "VINAPHONE",
          "name": "VINAPHONE",
          "discount": "0.00",
          "partner": "ecopay",
          "list_amount": "10,20,50,100,200,500",
          "stat": 1,
          "created_at": "2019-02-26 03:10:46",
          "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
        }
      ]
    },
    {
      "info": {
        "id": 2,
        "code": "TOPUP_MOBILE",
        "description": "Nạp tiền điện thoại",
        "account_recieve": 1015669,
        "stat": 1,
        "created_at": "2019-02-26 03:17:06",
        "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
      },
      "items": [
        {
          "id": 5,
          "service_id": 2,
          "param": "VIETTEL",
          "name": "VIETTEL",
          "discount": "0.00",
          "partner": "ecopay",
          "list_amount": "10,20,50,100,200,500",
          "stat": 1,
          "created_at": "2019-02-26 03:10:48",
          "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
        },
        {
          "id": 6,
          "service_id": 2,
          "param": "VINAPHONE",
          "name": "VINAPHONE",
          "discount": "0.00",
          "partner": "ecopay",
          "list_amount": "10,20,50,100,200,500",
          "stat": 1,
          "created_at": "2019-02-26 03:10:49",
          "updated_at": "-0001-11-30 00:00:00"
        }
      ]
    }
  ]
}

HTTP Request

GET api/v4/vat/list

Purchase

[API cho merchant mua dịch vụ giá trị gia tăng của Bảo kim]

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/vat/purchase"   -d "mrc_order_id"="o54PObidwM4KmG8W" \
  -d "service_item_id"="15" \
  -d "amount"="9" \
  -d "phone"="bzfmIOLxfUayWnkR" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/vat/purchase",
  "method": "POST",
  "data": {
    "mrc_order_id": "o54PObidwM4KmG8W",
    "service_item_id": 15,
    "amount": 9,
    "phone": "bzfmIOLxfUayWnkR"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['mrc_order_id'] = "o54PObidwM4KmG8W";
$payload['service_item_id'] = "15";
$payload['amount'] = "9";
$payload['phone'] = "bzfmIOLxfUayWnkR";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/vat/purchase", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "success": 0,
    "mrc_order_id": "101566938",
    "service_item_id": "2",
    "service": "CARD_MOBILE",
    "param": "VINAPHONE",
    "amount": 10000,
    "pin": "",
    "seri": "",
    "transaction_id": "36719",
    "created_at": "2019-05-13 01:01:41"
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/vat/purchase

Body Parameters

Parameter Type Status Description
mrc_order_id string required Mã đơn hàng (Tạo trên hệ thống của Merchant, là duy nhất)
service_item_id integer optional Mã dịch vụ (lấy trong API Service list)
amount integer required Mệnh giá thẻ cào/giá trị nạp (lấy trong API Service list)
phone string optional Số điện thoại nhập Topup (required nếu mua Topup)

Virtual Account

Create virtual account

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/create-virtual-account-payment"   -d "mrc_uui"="RSqk0eaXjOhxrwAU" \
  -d "name"="GX6iN7ctOop6E31l" \
  -d "mrc_id"="XXuoIq5VOAHmUbmf" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/create-virtual-account-payment",
  "method": "POST",
  "data": {
    "mrc_uui": "RSqk0eaXjOhxrwAU",
    "name": "GX6iN7ctOop6E31l",
    "mrc_id": "XXuoIq5VOAHmUbmf"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['mrc_uui'] = "RSqk0eaXjOhxrwAU";
$payload['name'] = "GX6iN7ctOop6E31l";
$payload['mrc_id'] = "XXuoIq5VOAHmUbmf";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/create-virtual-account-payment", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

HTTP Request

POST api/v4/create-virtual-account-payment

Body Parameters

Parameter Type Status Description
mrc_uui text required User ID
name text required Name of merchant or Name company
mrc_id text required ID Website integration

Update virtual account

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/update-virtual-account-payment"   -d "acc_no"="azG1nJYnB1mqcsTV" \
  -d "name"="H2TKRf2eAlfIsW9x" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/update-virtual-account-payment",
  "method": "POST",
  "data": {
    "acc_no": "azG1nJYnB1mqcsTV",
    "name": "H2TKRf2eAlfIsW9x"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['acc_no'] = "azG1nJYnB1mqcsTV";
$payload['name'] = "H2TKRf2eAlfIsW9x";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/update-virtual-account-payment", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

HTTP Request

POST api/v4/update-virtual-account-payment

Body Parameters

Parameter Type Status Description
acc_no text required Virtual Account
name text required Name of merchant or Name company

Withdraw API

API thực hiện giao dịch rút tiền từ ví => ngân hàng

Create Withdrawal

[API thực hiện rút tiền từ ví Bảo Kim về Thẻ/Tài khoản Ngân hàng]

Example request:

curl -X POST "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/withdraw/create"   -d "card_id"="6" \
  -d "bank_account_id"="12" \
  -d "amount"="DYbaomKai2sPE7mq" \
  -d "descripton"="CYXMJcuGPyJ466AF" \
  -d "verification_code"="aitfY5g0JsuAZZUP" 
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/withdraw/create",
  "method": "POST",
  "data": {
    "card_id": 6,
    "bank_account_id": 12,
    "amount": "DYbaomKai2sPE7mq",
    "descripton": "CYXMJcuGPyJ466AF",
    "verification_code": "aitfY5g0JsuAZZUP"
  },
  "headers": {
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
//pre-requisites: install Guzzle package https://github.com/guzzle/guzzle
$client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 20.0]);
$options['query']['jwt'] = BaoKimAPI::getToken();

$payload['card_id'] = "6";
$payload['bank_account_id'] = "12";
$payload['amount'] = "DYbaomKai2sPE7mq";
$payload['descripton'] = "CYXMJcuGPyJ466AF";
$payload['verification_code'] = "aitfY5g0JsuAZZUP";
$options['form_params'] = $payload;

$response = $client->request("POST", "https://api.baokim.vn/payment/api/v4/withdraw/create", $options);
echo "Response status code: " . $response->getStatusCode();
echo "Response data: ". $response->getBody()->getContent();

Example response:

{
  "code": 0,
  "message": [],
  "count": 0,
  "data": {
    "withdrawal": {
      "user_id": 1000005,
      "account_id": 1001000079,
      "card_id": 475,
      "description": "rut tien ve the vcb",
      "stat": 6,
      "amount": "10000",
      "fee_amount": 50000,
      "net_amount": -40000,
      "updated_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "created_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "id": 454
    },
    "txn": {
      "user_id": 1000005,
      "account_id": 1001000079,
      "amount": -60000,
      "fee_amount": 50000,
      "fee_display": 50000,
      "description": "rut tien ve the vcb",
      "ref_no": 454,
      "stat": 4,
      "updated_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "created_at": "2018-12-18 05:31:15",
      "id": 27815
    }
  }
}

HTTP Request

POST api/v4/withdraw/create

Body Parameters

Parameter Type Status Description
card_id integer optional required_without:bank_account_id ID Tài khoản Nhận tiền
bank_account_id integer optional required_without:card_id ID Thẻ Nhận tiền
amount decimal required Số tiền rút
descripton string required Nội dung giao dịch
verification_code string optional Mã xác thực 2FA, không áp dụng đối với giao dịch xác thực qua user API Key